بررسی اثر تخلخل و وجود حفره بر استحکام تراکمی بتن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEE-5-6_007

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

تخلخل و وجود حفره در بتن تاثیر زیادی بر روی استحکام میکروسکوپیک این محصول دارد و متناسب با میزان و شدت تخلخل، کششو استحکام تراکمی بتن را تحت تاثیر قرار میدهد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل و نتایج اطلاعاتی دیگران، ضمن ارائه رابطه بینکشش موثر و استحکام تراکمی بتن با تخلخل براساس مدل تخلخل مرکزی، تابعی برای تاثیر تخلخل از روی نتایج بدست آمده پیشنهادمی گردد. با استفاده از این تابع فرمول صریح کشش موثر بتن متخلخل و استحکام تراکمی به دست میآیند. نتایج تحقیق حاضر نشانمیدهد که اثر تخلخل بر روی استحکام تراکمی بتن از استحکام کشش بیشتر میباشد، همچنین نتایج نشان میدهد که استحکام موثر بتنبا کاهش سایز تخلخل بهبود می یابد.

Authors

ابوذر موحدی منش

کارشناسی مهندسی عمران – راه، کهگیلویه و بویراحمد