بررسی اثربخشی یک دوره برنامه تمرینی ۸ هفته ای منتخب بر سطوح FGF۲۱ و FGFR-۱ در بیماران جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

قدرت عضلانی، عملکرد قلبی، کارایی تهویه، عملکرد همودینامیک و کیفیت زندگی را ارتقا دهد. با توجه به مواردیادشده هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر سطوح FGF۲۱ و FGFR-۱ در بیمارانCABG بود.روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری نیز بیماران قلبی بعد از عمل بای پس عروق کرونریبودند. بدین منظور ۱۶ بیمار با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به دو گروه تمرینات تخصصی و کنترلتقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه تجربی به مدت ۸ هفته و هفته ای سه جلسه در این تمرینات شرکت کردند. سطحFGF۲۱ و FGFR-۱ به روش الایزا و با استفاده از کیت اندازه گیری شد. از روش آنالیز کوواریانس و آزمون تی وابستهجهت تعیین محل اختلاف بین گروهی و درون گروهی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که ۸ هفته برنامه تمرینی منتخب افزایش قابل توجهی بر سطح FGF۲۱ در بیماران CABGدر مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون در گروه تمرینی داشت (۰۵ / ۰ > p) و همچنین موجب افزایشمعنادار سطوح FGF۲۱ و FGFR-۱ در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل شده است (۰۵ / ۰ > p).نتیجه گیری: این احتمال وجود دارد که فعالیت بدنی بتواند سطوح FGF۲۱ را که نقش ضدالتهابی و ضداکسایشیدارد، افزایش دهد.

Authors

سارا بختیار

دپارتمان فیزیولوژی ورزشی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

مهرانگیز قبیمی

دپارتمان پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

عاطفه تجری

دپارتمان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

صنم حسین پورداش آتانی

دپارتمان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محمدطاها سعادتی راد

مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران