بررسی موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,093

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_019

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

بررسی موسسه پیش بینی سود پر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه بررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهشبه شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسهکنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایهگذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنانمی انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه از امتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود.بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که از سوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۷موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر و با نرم افزار آماری اسپی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتیمدیریت موسسه رابطه معنادار وجود دارد.

Authors

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران