مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروند ی سازمانی با تاثیر مولفه تعهد سازمانی ( نمونه موردی : منطقه۷ شهرداری تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 28 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF11_017

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

امروزه انجام رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی لازم و ضروری است زیرا با متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط دارد.این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروند ی سازمانی با تاثیر مولفه تعهد سازمانی کارکنان منطقه ۷ شهرداری تهران انجام شده است، لازم بذکر است که در این مقاله تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. تحقیق حاضر بر اساس نحوه گردآوری داده ها، جزو تحقیقات توصیفی است و از لحاظ روابط بین متغیرها از نوع تحقیق همبستگی است. از میان جامعه آماری ۷۸۹ موردی کارکنان شرکت مذکور، تعداد ۲۱۴ مورد بعنوان نمونه آماری انتخاب با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پودساکف (رفتار شهروندی سازمانی)، مادوی (تعهد سازمانی) و یاراحمدی (ابعاد فرهنگی هافستد) به آزمون فرضیات پنجگانه تحقیق توسط آزمون تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شده است نتایج نشان داد بین تمامی ابعاد فرهنگی هافستد با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

اسحاق شیرمرد

کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی---- رئیس قسمت نوسازی اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه ۱۶