مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی موثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 168

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_396

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. پژوهش حاضر با پذیرش اهمیت عوامل فرهنگی اجتماعی و روان شناختی در فرایند توسعه و رابطه نزدیک آن با فقر، به مطالعه ی مجموعه ای از متغیرهای موثر بر فقر تحت عنوان عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی در شهرستان های اورامانات استان کرمانشاه می پردازد. الگوی تجربی با لحاظ درآمد به عنوان شاخصی برای فقر با استتفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برآورد گردید. ابتدا با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ سرپرست خانوار به عنوان نمونه تحقیق و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. نتایج نشان داد، از بین عوامل روانشناختی موثر بر فقر عامل عزت نفس و از بین عوامل فرهنگی- اجتماعی عامل های تقدیرگرایی و بی اعتباری دنیا اثرگذارترین متغیرها بر فقر می باشند. لذا بکارگیری متخصصین مشاوره و روان شناسی در ارگان ها و ادارات متولی امور فقرا در زمینه توانمندسازی فکری افراد و همچنین پخش برنامه های کاربردی توسط صدا و سیما و مخصوصا شبکه های استانی و محلی جهت ایجاد نگرش مطلوب و صحیح نسبت به زندگی دنیوی و مسایل دینی در شهروندان می تواند در زمینه برون رفت از فقر در این مناطق اثرگذار باشد.

Authors

جبار عزیزیان

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران.

سید مرتضی افقه

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

حسن فرازمند

استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.