بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر بهبود هوش راهبردی کارکنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 571

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_163

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر بهبود هوش راهبردی کارکنان بانک سینا در استان سیستان و بلوچستانمی باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، ماهیت و روش، تحقیقی از نوع کاربردی، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری اینپژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک سینا استان سیستان و بلوچستان به تعداد ۸۶ نفر میباشد. برای تعیین حجم نمونه ا زروش سرشماری همه ۸۶ نفر بدست آمد. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا با استفاده از مصاحبه از کارشناسان و نخبگان و اساتیدخبره پرسشنامه اخلاق کسب و کار الکاظمی ۲۰۰۵ و پرسشنامه استاندارد هوش راهبردی قدیمی و همکاران ۱۳۹۶ تهیه و سپس در بین جامعه آماری توزیع و پس از جمع آوری اطلاعات توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در آمار توصیفی شاخص هایی مانند، جداولفراوانی و نمودارها و همچنین درآمار استنباطی از آزمون متناسب با داده ها همچون ضریب همبستگی استفاده گردیده است.یافته های تحقیق نشان داد که اخلاق کسب و کار و ابعاد آن با هوش راهبردی در شعب بانک سینا استان سیستان و بلوچستانارتباط مثبت دارد.

Keywords:

Authors

مهران پاکروان

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه بین الملل چابهار