طراحی الگوی آتشکاری معدن سنگ آهک سیمانبجنورد با استفاده از روشهای مبتنی بر تودهسنگ برجا

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC03_205

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

آتشکاری یکی از پر هزینه ترین مراحل استخراج معدن میباشد برای آتشکاری معدن باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت که هر یک از آنها خود به زیر پارامترهایی دیگری وابسته اند. به همین دلیل طراحی آتشکاری معدن وقت گیر بوده و نیاز به دقت زیادی دارد طراحی درست آتشکاری باعث کاهش هزینه ها در مراحل دیگر استخراج معدن می شود یکی از پارامترهای دخیل در الگوی آتشکاری خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ برجا است به طوری که در پلههای مختلف با یک نوع سنگ به دلیل تغییر مشخصات ساختاری توده سنگ ،برجا نتایج آتشکاریهای یکسانی حاصل نمیشود. در این مطالعه به منظور بهبود شرایط آتشکاری و عملیات استخراج معدن سنگ آهک سیمان بجنورد بر اساس مشخصات توده سنگ و با استفاده از دو شاخص قابلیت آتشکاری (BI) و شاخص قابلیت خردایش (RFI) بارسنگ مناسب طراحی و پیشنهاد شده است.

Authors

محمدرضا افروغ

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی استخراجمعدن، دانشگاه صنعتیشاهرود

محمد عطائی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا خالوکاکائی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

سیدهادی حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود