بررسی سختی مؤثر تیر وستون و اثر فرضیات مختلف بر طرح لرزه ای قابهای بتنی مسلح

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,486

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEE05_026

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1385

Abstract:

یکی از مسائل مهم در طراحی ساختمانها، مدلسازی مناسب اعضا برای تحلیل در برابر بارهای ثقلی و جانبی است . سختی م ؤثر تیرها و ستونها در قابه ای صلب با سخت ی مقطع ترک خورده و ترک نخورده متفاوت است . توصیه های مختلفی برای فرض سخت ی م ؤثر در مراجع مختلف صورت گرفته است . آخ رین توصیه ها در آیین نامه ها ی آبا ACI,CSA, مقرر می دارد که سختی تیرها معادل 0/35 و ستونها معادل 0/7 سختی کل مقطع فرض شود. از طرفی در برخی مراجع نظیر آیین نامه BS ضریب سختی 1/0 هم برا ی تیر و هم برای ستون مجاز شمرده شده است . در این مقاله توصیه ها ی متنوع در مورد سخت ی م ؤثر و پیشنهادها ی آیین نامه ها ی مختلف بررس ی شده و نتایج مطالعات در این خصوص جمع بند ی شده است. در ا ین مطالعه اثر فرض یات مختلف برا ی سخت ی تیر و ستون بر طرح یک قاب بتن مسلح شکل پذ یر متوسط بررس ی گردید. فرضیات مناسب برا ی سخت ی مؤثر با در نظر گرفتن شکل م قطع، موقع یت عضو در قاب، م یزان بار محور ی و خروج از مرکزیت آن، شکل پذ یری، حالت حد ی، خواص مصالح، و نسبت میلگرد بررسی شد . مطالعه نشان داد که فرض ضرا یب 0/35 و 0/7 بر ای سخت ی مؤثر ت یرها و ستونها در یک قاب صلب به نتا یجی نزد یک به فرضها ی دق ی ق م ی انجامد و سطح ایمنی طراحی را چندان تغییر نمی دهد. اما استفاده از ضرا یب 1 و 1 بر ای سخت ی مؤثر ت یرها و ستونها، به طرح ی ک قاب نسبتا ضعیف می انجامد، بطوری که برخی ستونه ای طبقه اول تا 23 درصد ضعیف طراحی می شوند. و شاخص ایمنی بیش از 20 درصدکاهش یافته و ریسک طراحی ، در مقا یسه با حالت م بنا، به دو برابر افزا یش م ی یابد. مشکلات به وجود آمده در فرض اخیر عمدتا به دلیل حاکم بودن بار زلزله بر طراحی است و در صورت حذف ن یروی زلزله تفاوت طراح یها در سه حالت کاهش چشمگیری می یابد.

Authors

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

فرشید حامی

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تهران