بررسی تاثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 528

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_048

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان انجام شده است و از لحاظ هدف کاربردی و نوعتحقیق، توصیفی– پیمایشی است با توجه به تبیین رابطه یک تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعهآماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد بوده است که تعداد آن ها ۲۴۵ نفر بود. روش نمونه گیریبصورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه ۱۳۳ نفر محاسبه شد.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهشجهت بررسی متغیرهای عملکرد شغلی و وجدان کاری از پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی محتوایی آن مورد تایید کارشناسان این حوزه قرار گرفته است و نمره آلفای کرونباخ برای پرسشنامه وجدان کاری ۰/۸۶ و برای پرسشنامه عملکرد شغلی ۰/۸۴ نشان دهنده پایایی آن بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در بخش توصیفی از جداول فراوانی و درصدها، میانگینها و انحراف معیارها استفاده شده است و در بخش استنباطی برای نشان دادن رابطه بینمتغیرها و همچنین آزمون فرضیات نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد کلیه مولفههای وجدان کاری بر موفقیت عملکرد شغلی ارتباط دارند لذا پیشنهاد می شود جهت تقویت توانایی علمی کارکنانشهرداری بجنورد و افزایش زمینه دانشی و انتقال تجربیات کارکنان با تجربه در این حوزه، زمینه تقویت مهارت های وجدانکاری و استفاده از وجدان کاری و مرتبط با حوزه کاری برای آنها فراهم شود.

Authors

منصوره نورانی

کارشناس ارشد مدیریت، کارمند شهرداری بجنورد