نقش اشتغال زنان بر رفاه خانواده (مورد مطالعه مقایسه رفاه خانواده زنان شاغل وغیر شاغل استان ایلام )

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,176

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI04_030

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. در اینجا ،خانواده مهمترین واحد تولید، توزیع کالاها و ارایه کننده خدمات در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.از این رو اقتصاددانان خانواده را بنیان زندگی اقتصادی جوامع میدانند. در خانواده برای رسیدن به اهداف دو نوع کار انجام میشود: کار بازاری و کار خانگی. انتقال بخشی اساسی از کارکرد تولیدی خانواده به بازار و کوچکتر شدن اندازه خانواده و علاقه فزاینده به ارتقای رفاه آن، موجب گردیده که نسبت این دو نوع کار در اول زمان روند نزولی را طی کند. در این پژوهش، از نرم افزار spssبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مشارکت زنان در رفاه خانواده از فرمول آلفای کرون باخ استفاده گردید. جامعه پژوهش رازنان متاهل شاغل و غیر شاغل استان ایلام تشکیل می دهد، برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که اشتغال زنان می تواند رفاه خانواده را افزایش دهد. و میزان رفاه خانواده در زنانی که شاغل هستند با زنان غیر شاغل متفاوت می باشد.