چرایی تک فرزندی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 317

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF11_015

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

مقدمه: با توجه به روند کاهشی باروری در ایران و روند رو به رشد پدیده تک فرزندی، به علت باروری زیر سطح جانشینی و بحث هایمختلف در مورد سیاستگذاری هوشمند مشوق باروری، لزوم شناخت میزان شیوع قصد تک فرزندی در بین خانواده های جوان، شناختعوامل مرتبط با تک فرزندی و شنناخت انگیزه های مختلف افراد برای داشنتن تنها یک فرزند ضنرورت دارد این مطالعه مروری با هدفبرر سی شیوع تک فرزندی و شنا سایی عوامل فردی، نگر شی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با تک فرزندی در بین خانواده های ایرانی درراستای کمک به سیاست های جمعیتی مشوق باروری انجام شده است روشها: جستجوی الکترونیکی پیشینه تحقیق با استفاده ازکلمات کلیدی تک فرزند، تک فرزندی، پیامدهای تک فرزندی و عوامل موثر و تعیین کنندههای تک فرزندی در پایگاه اطلاعات علمیجهاد دانشگاهی (SID)، ایران داک (Irandoc) و سیویلیکا (Sivilica) انجام شد نتیجه این ج ستجو د ستیابی به مقالات متعددیبود که در نهایت ۱۲ مقاله به علت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها: یافته ها در دو بخش تعیینکننده های تک فرزندی و ویژگی های تک فرزندان و یا به عبارتی پیامدهای فردی و اجتماعی تک فرزندی تفکیک شده است. نتایجنشان داد که عوامل تعیین کننده تک فرزندی متنوع و متعددند که تجزیه و تحلیل استنباطی آنها حاکی از این است که تصمیمخانواده ها برای تک فرزندی به نوعی اتخاذ یک راهحل یا استراتژی سازشکارانه با هدف تعادل بین شرایط فردی، زناشویی، خانوادگی ومحیطی افراد اسنت اثر متقابل و تعامل بین نگرش ها، احساسات و تجربه های فردی و همچنین شرایط غیر حمایتی در سطح روابطزنا شویی، خانواده و جامعه در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم تک فرزندی خواهد شد. عدم تطابق تصمیم تک فرزندی با آموزه های الهی،پیر شدن جمعیت کشور و خطر از بین رفتن نسلی، بنیان ضعیف خانواده، فرزند سالاری عدم رشد اجتماعی آنها، انتظارات غیر منطقیو احساس تنهایی و ناراحتی، اضطراب و استرس والیدن و الگوپذیری نامناسب از مهمترین پیامدهای تک فرزندی است نتیجه گیری:تک فرزندی رفتار و تصمیمی پیچده و چند بعدی است. در نظر گرفتن این پیچیدگی و ارائه مداخلاتی از قبیل بهبود امنیت شغلیزنان، توجه به سیاست های حوزه مسکن، بهبود، فرهنگ سازی هنجار فرزندآوری، افزایش احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهامی تواند یک بسته حمایتی جامع در راستای سیاست های مشوق باروری باشد.

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

فروغ انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پونه یوسفی

مربی پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران