تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر ادراک جوکاری سبز (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_267

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

امروزه شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پایداری زیست محیطی شناخته شده اند. از این رو کارکنان آنها با بروز رفتارهای زیست محیطی و مدیران آنها با فراهم کردن بستر جوکاری سبز و ادراک آن توسط کارکنان میتوانند سازمان را در این امر مهم یاری دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر ادراک جوکاری سبز انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی میباشد. همچنین از حیث زمان جزو پژوهش های مقطعی محسوب میشود که در نیمه اول سال ۱۴۰۱انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در شهرداری شیراز به تعداد بیش از ۱۳.۰۰۰نفر در بر میگیرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. تعداد ۳۸۷نفر به عنوان حجم نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مدل به دست آمده، ارتباط بین متغیرهای پیشبین جذب و استخدام سبز( β=۰/۴۸ و t=۱۱/۰۶)، مشارکت سبز( β=۰/۳۶ و t=۷/۱۳)، جبران خدمات و پاداش سبز( β=۰/۵۵ و t=۱۶/۴۲)، جبران خدمات و پاداش سبز( β=۰/۵۵ و t=۱۶/۴۲)، آموزش سبز( β=۰/۴۱ و t=۱۰/۸۷)، با متغیر ملاک ادراک جوکاری سبز ، معنادار میباشد. از این رو تمامی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر ادراک جوکاری سبز تاثیر مثبت و معنادار دارند(P<۰/۰۰۱). بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست های مناسب توسط مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی منجر به فراهم نمودن جو کاری سبز سازمان وهمکاران می شود. این پژوهش به بسط نظری و عملی رفتار زیست محیطی در محیط کار کمک و با ارائه راهکارهایی به مدیران و کارکنان، باعث افزایش بروز اینگونه رفتارها در محیط کار می شوند.

Keywords:

مدیریت منابع انسانی سبز , ادراک جوکاری سبز , شهرداری شیراز

Authors

حامد حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عباس ثابت

استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

سیما علی پور

مربی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران