مقالات شهرداری شیراز در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری شیراز درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری شیراز جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 768 مقاله در زمینه شهرداری شیراز استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری شیراز

لیست مقالات شهرداری شیراز در شهرداری ها

1. راهکارهای کاربردی جهت کیفیت بخشیدن به فعالیت کارکنان شهرداری به واسطهمدیریت دانش و مولفه های رفتار شهروندی
2. ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر مکانیابی و نقشه برداری ساخت پروژه های جدید عمرانی شهرداری (مطالعه موردی بیمارستان ابوعلی سینا صدرا)
3. ارزیابی تطبیقی مزایای استفادهی پروژههای شهری از اسکلت های فولادی (توسعه داده شده توسط مدل (Expertchoice
4. ارزیابی طرح ها به منظور رفع گره ترافیکی شهری به روش ویکور خاکستری ( مطالعه موردی: محله ابیوردی شهرشیراز)
5. بررسی رابطه بین رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداریهای شهر شیراز
6. بررسی مشکلات خطوط دوچرخه و موانع استفاده از دوچرخه در کلان شهر ها از دیدگاه حمل و نقل پایداری (نمونه موردی منطقه شش شهرداری شیراز)
7. آسیب شناسی و ارائه الگوی بهبود فرآیند مدیریت پروژه های کلان عمرانی شهرداری شیراز با استفاده از استاندارد پی ام باک و روش تاپسیس
8. ریشه یابی علت تاخیر در پروژه های عمرانی شهری کوچک مقیاس (مطالعهموردی شهرداری منطقه دو کلانشهر شیراز -با تکیه بر تحلیل سلسله مراتبی)
9. ارزیابی امکان بهینه سازی طراحی سیمای منطقه شش شهرداری کلانشهر شیراز متاثر از توسعه موازین شهرسازی نوین (توسط مدل SPSS و آزمون فرضیات)
10. ارزیابی تاثیر نظارت عالیه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز بر توسعه صنعتی سازی و کاهش هزینه های ساخت ساختمانها
11. پایش پارامترهای موثر بر هزینه های جاری تعاونی های مسکن شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل زوجی Expertchoice
12. توسعه خدمت رسانی برخط ، راهکاری نوین بر نظارت و اجرای پروژههای شهری (توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز)
13. بررسی تاثیر عملکرد شهرداری کلانشهر شیراز بر بهبود سیستم زیربنایی مبتنی بر توسعه شهری (با تاکید بر مدل (ExpertChoice
14. مروری بر قانونهای حاکم بر خدمات شهری در تفکیک اراضی (توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز)
15. توسعه گسترده شهری توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز با تکیه بر پتانسیل بی نظیر گردشگری
16. بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم ارزیابی تعالی سازمانی بر شاخصهای عملکردی شهرداری کلانشهر شیراز (توسط مدل (AHP
17. نقش نظارتی شهرداری شیراز بر کاهش ریسک های ایمنی در گودبرداریهای عمیق (مطالعه موردی برجهای دوقلوی ۴۷ طبقه نیایش پارسه شیراز توسط تکنیک (Topsis
18. بررسی زیست پذیری شهری با رویکرد توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه منطقه ۳ شهرداری شیراز)
19. شیوه های نوین در ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها(مطالعه موردی کلان شهر شیراز)
20. بهسازی فضای بصری شهرداری منطقه هفت شیراز با تاثیرپذیری از معماریمبتنی بر سلیقه شهروندان
21. پایش موفقیت پروژه های شهری منطقه دو شهرداری کلانشهر شیراز توسط تحلیل زوجی Expertchoice
22. فناوری اطلاعات در ارتقاء امنیت داده ها و اطلاعات در شهرداری شیراز
23. تدوین استراتژی های مدیریت پسماند (مطالعه موردی : سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)
24. عملکرد متفاوت شهرداری منطقه دو کلانشهر شیراز در اتمام پروژه های شهری
25. ارزیابی وضعیت شاخص های شهر دوستدار کودک در شهر شیراز ( نمونه موردی منطقه ۱ و ۷ شهرداری شیراز )
26. بررسی امکان توسعه منطقه دو شهرداری کلانشهر شیراز مبتنی برفعالیتهای شهری
27. تاثیر استقرار الگوی مدیریت واحد شهری بر اثربخشی مدیریت شهرداری شیراز
28. رابطه سرمایه فکری با توانمند سازی کارکنان شهرداری شیراز
29. بررسی پارامترهای موثر بر مکان یابی ساخت پروژه های نوین عمرانی شهری
30. منابع مختلف تامین مالی شهرداری کلانشهرها به عنوان الفبای بقا و توسعه شهری
31. بررسی رابطه بین میزان درآمد و کارآفرینی از دیدگاه مدیریت
32. عملکرد شهرداری بر تامین ایمنی در عملیات تخریب و خاکبرداری ساختمان های شهری
33. سرمایه گذاری بخش خصوصی متناسب با تسهیلات دریافتی در توسعه شهری کلانشهرها
34. لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در راستای تامین رفاه عمومی شهروندان
35. ارزیابی مزیت سیستم مدیریت برنامه ریزی شهری با تکیه بر مدل GIS
36. طراحی پروسه اطلاعاتی مالی شهرداری کلانشهرها و بهبود خدمات آن
37. بهبود عملکرد سازمان شهرداری با تکیه بر مدیریت صحیح مالی
38. استفاده از سیستم اطلاعاتی شبکه ای شهرداری ها در بهبود گزارش دهی مالی
39. ارزیابی امکان اطلاعرسانی پایدار سیستم اطلاعات مالی کلانشهر شیراز (با تکیه بر آزمونهای آماری)
40. نقش حمایتی و نظارتی شهرداری بر عملیات تخریب و گودبرداری ساختمان ها
41. بررسی تحلیلی معضلات مالی حمل و نقل شهری در کلانشهر شیراز
42. افزایش بهره وری کارمندان مالی شهرداری با توسعه خدمات برخط
43. لزوم استفاده از سیستم مدیریت جغرافیای شهری در مدیریت کلانشهرها
44. تاثیر شگرفت فناوری اطلاعات و تعریف فضای کاربری بین شهروند و شهرداری
45. بهبود رفاه شهروندی با توسعه خدمات زیرساختی کلانشهرها
46. تسریع در پروژه های برونسپاری شهرداری با تکیه بر اسکلت های فولادی
47. ارزیابی علل تاخیر در پروژه های ساخت در موعد مقرر
48. صنعت ساختمانی و لزوم رعایت موازین ایمنی در آن
49. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی :منطقه چهار شهر شیراز(
50. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ (مطالعه موردی :منطقه شش شهر شیراز(
51. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ (مطالعه موردی :منطقه پنج شهر شیراز(
52. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی :منطقه دو شهر شیراز(
53. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی :منطقه سه شهر شیراز(
54. ارزیابی امکان افزایش بهره وری نیروی انسانی شهرداری توسط تحلیل زوجی
55. بررسی امکان ارتقاء کیفی فضاهای بصری شهری
56. ارائه راهکارهای نوین در راستای بهبود رفاه عمومی و کاهش ترافیک شهری درکلانشهرها
57. لزوم حاکمیت قانون و نظارت های مستمر شهرداری بر گودبرداری های عمیق ساختمانی
58. نیاز به ارتباطات برخط بین شهرداری مناطق مختلف در کلانشهرها
59. ارزیابی تناسب توزیع مکانی انواع المان های شهری در تقویت زیبا شناختی سیمای شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهر شیراز(
60. ارزیابی تناسب توزیع مکانی انواع المان های شهری در تقویت زیبا شناختی سیمای شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهر شیراز(
61. بهبود درآمد سالانه شهرداری در نتیجه افزایش مراکز تجاری نوین
62. مدیریت دانایی الفبای ارتقاء سطح علمی کارمندان شهرداری
63. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک نیروهای انسانی بر بهبود کارایی و عملکرد کارمندان شهرداری (توسط تحلیل سلسله مراتبی AHP)
64. ارتقا علمی منابع انسانی شاغل در شهرداری بر بهبود عملکرد شهری
65. تاثیر بهسازی منابع انسانی شاغل در شهرداری بر بهبود عملکرد مالی
66. بررسی انجام پروژه های شهری مطابق نقشه های مصوب از سوی پیمانکاران
67. نقش شهرداریها در توسعه شهری پایدار و توان سنجی اقتصاد و گردشگری در راستای کسب درآمد پایدار در بهبود سطح زندگی شهروندان شهر شیراز
68. مکانیابی مراکز بهداشتی - درمانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار GIS (نمونه موردی : منطقه ۶ شهر شیراز)
69. توجه توسعه علمی نیروهای انسانی شاغل در شهرداری جهت بهینه سازی بهره وری شغلی
70. سنجش فنی و کیفی نتایج عملکرد شهرداری با تکیه بر مدل های آماری
71. نیاز به رویکرد مدیریت دانش جهت ارتقاء سطح علمی کارمندان شهرداری
72. حفاری های شهرداری و تخریب ساختمان ها و نظارت سازمان شهرداری بر آن
73. ارزیابی تحلیلی پارامترهای دخیل بر جذب سرمایه پایدار در شهرداری کلانشهرها (توسط مدل زوجی Expertchoice)
74. زیرساخت های شهری و معضلات مالی در توسعه آنها
75. تاثیر فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی در بین کارمندان شهرداری
76. سنجش کمی و کیفی داده های مالی شهرداری توسط گزارش دهی لحظه ای
77. نقش نظارتی شهرداری در تخلفات ساخت و ساز ساختمانی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی
78. بهبود کارکرد نیروهای انسانی شهرداری با توسعه ارتباط برخط
79. بررسی انتصاب پست کارمندان و مدیران شهرداری بر پایه موازین حقوقی
80. بررسی نظارتهای دائم شهرداری بر خطرات احتمالی ناشی از گودبرداری های ساختمانی
81. بهره گیری از فناوری نوین اطلاعاتی جهت ارتقاء گزارشات مالی شهرداری
82. ارزیابی نقش خدمت دهی مطلوب شهرداری بر پرداخت عوارض سالانه توسط آزمون فرضیات فریدمن
83. ارائه راه کارهایی در راستای بهبود فرایند فعلی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداریشیراز
84. تاثیر خدمت دهی مناسب شهرداری بر پرداخت عوارض سالانه (بر اساس مدل فرضیات)
85. بررسی ابعادی کارکرد منطقه دو شهرداری کلانشهرشیراز توسط تحلیل تودیم فازی
86. لزوم توسعه شهرداری الکترونیک و بهسازی خدمات شهری در کلانشهرها
87. پایش آماری نتایج ملموس شهرداری توسط تحلیل زوجی
88. ارزیابی تحلیلی کارکرد شهرداری توسط مدل فازی
89. تاثیر آموزش مستمر نیروهای شاغل در شهرداری بر بهبود مالی در حوزه شهرداری
90. کاربرد GIS در پیاده سازی ممیزی شهری با قابلیت بررسی وضعیت ملک (مطالعه موردی حوزه ۱ منطقه ۱۰شهرداری شیراز)
91. بررسی نمادهای شهرسازی و معماری اسلامی در بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی
92. ارائه خدمات شهری با کیفیت، محرک شهروندان جهت تسویه سرانه عوارض نوسازی (با تاکید بر داده های مالی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز و تحلیل سرکوآل)
93. چالشهای مالی پروژه های نیمهتمام عمرانی شهری از سوی معاونت فنی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز و راه های برونرفت از آن (مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP
94. ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات شهرداری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری از دیدگاه حسابداری در کلانشهر شیراز(تحلیل داده ها توسط مدل سرکوآل)
95. تاثیر عملکرد حسابداری منطقه یازده شهرداری شیراز بر توسعه، بهبود کیفیت خدمت رسانی شهری و همکاری شهروندان در پرداخت عوارض عمرانی (توسط آزمون فرضیات فریدمن)
96. شناسایی و معرفی شاخص های موثر بر عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری شیراز با استفاده از مدل های تعالی سازمانی و سیستم های ارزیابی عملکرد
97. کاهش هزینه های جاری مالی معاونت فنی و اقتصادی شهرداری شیراز مبتنی بر بهبود ارتباطات برخط با شهروندان (توسط تحلیل سلسله مراتبی و زوجی (ExpertChoice
98. ارزیابی بهبود عملکرد خدمات مالی و حسابداری شهرداری منطقه هفت شیراز با تاکید بر مدیریت بهینه منابع انسانی (تحلیل داده ها توسط مدل Lizrel)
99. بررسی میزان اثربخشی جریمه های فرآیند کمیسیون ماده ۱۰۰ در کاهش تخلفات و رعایت قواعد و قوانین شهرسازی ، مطالعه موردی : منطقه ۸ شهرداری شیراز
100. ارزیابی ریسک های حسابداری در تامین مالی جهت توسعه زیرساخت های شهری حوزه شهرداری منطقه هفت شیراز (تحلیل داده ها توسط مدل ExpertChoice)