تاثیر برنامه خود مراقبتی بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 255

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS03_008

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

Abstract:

زمینه و هدف : دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمنی است که زندگی مبتلایان به آن را خصوصا سالمندان را تحت تاثیر اثرات منفی و مخرب خود قرار می دهد و همچنین سالانه تعداد انبوهی بر شمار ای ن بیماران افزوده می شود. داشتن دانش و آگاهی از بیمار ی و روند آن و اجرای برنامه های خود مراقبتی در این بیماران می تواند اثرات مثبتی برا بهبود کیفیت زندگی آنها و کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض آن داشته باشد.در این مطالعه مروری هدف بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به این بیمار ی است. روش کار : در این مطالعه مروری سی ستماتیک برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی Science Direct ، PubMed ، Cochrane ، Medline ، SID ، Scopus ، CINAHL ، OVID ، Iran Doc و Magiran استفاده شد. جستجو ی مقالات در بازه ی زمانی ده سال اخیر ۲۰۱۰ - ۲۰۲۱ با استفاده از کلید واژه ها ی آموزش ، برنامه آموزشی ، خود مراقبتی ، کیفیت زندگی و دیابت و معادل انگلیسی آنها استخراج شدند و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. یافته ها : بررسی و مورو متون نشان داد که مطالعات اندکی در زمینه ی اثربخشی آموزش خود مراقبتی و به تبع پیگیری آن در کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به دیابت نسبت به افراد فاقد این بیماری پایین است. مطالعات قبلی برا ی تاثیر آموزش خود مراقبتی و به دنبال آن پیگیری برا ی ارتقا کیفیت زندگی مبتلا یان به دیابت و کاهش عوارض ناشی از آن استفاده شده است . برخی نشان دهنده ی تاثیر مثبت برنامه آموزش خودمراقبتی و پیگیری آن بر بهبود کیفیت زندگی ای ن بیماران بوده اند. نتیجه گیری : کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت نسبت به افراد فاقد این بیماری پایین است. خود مراقبتی می تواند عاملی برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش دهنده عوارض در این بیماران باشد لذا آموزش رفتارها ی خودمراقبتی و به دنبال آن پیگیری های لازم جهت انجام رفتارهای خود مراقبتی می تواند در جهت ارتقا کیفیت زندگی به سالمندان مبتلا به دیابت کمک کند.

Authors

محمدحسین تکلیف

کمیته تحق یقات دانشجو یی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

زهرا بهرامی علی آبادی

گروه پرستاری، واحد سبزوار، دانشگاه ازاد اسلامی، سبزوار، ایران

مبینا دلاوری هرروی

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران