بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و کیفیت افشا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 301

This Paper With 27 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF04_034

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

مطابق با استانداردهای حسابرسی موجود، حسابرسان ملزم هستند نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحدهای مورد رسیدگی خود اظهارنظر کنند. نتایج برخی پژوهش ها حاکی از آن است که افشای این نقاط ضعف، نشان دهنده ضعف در عملکرد مدیران است. از آنجا که هیات مدیره شرکت در راس نظارت و کنترل بر سیستم های آن است بنابراین ویژگی های آن به احتمال زیاد توانایی تاثیرگذاری بر کیفیت افشا، و نحوه مواجهه با کنترل های داخلی شرکت را دارد. با این حال، شواهد تجربی در این خصوص بسیار محدود است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و کیفیت افشا شرکت ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل ۱۴۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندمتغیری برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که ضعف کنترل های داخلی تاثیر منفی بر کیفیت افشا دارد، و تخصص مالی و استقلال هیات مدیره رابطه بین آن دو را تعدیل می کنند. اما اندازه هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل تاثیر معنی داری بر این رابطه ندارند.

Keywords:

ویژگی های هیات مدیره , ضعف کنترل های داخلی , کیفیت افشا

Authors

ابراهیم نویدی عباسپور

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

سیده هاله صادقی خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابرسی، موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی الغدیر تبریز