مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات حقوق شهروندی درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه حقوق شهروندی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,965 مقاله در زمینه حقوق شهروندی استخراج شده است.

لیست مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

1. حق حریم خصوصی در قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن در قوانین اسلام
2. چگونگی ارتباط مشارکت شهروندان در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه دو شهرداری شیراز)
3. آگاهی از حقوق شهروندی و مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه پنج شهرداری شیراز)
4. رابطه حقوق شهروندی بر مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه هفت شهرداری شیراز)
5. حقوق شهروندی و مشارکت در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه نه شهرداری شیراز)
6. بررسی حقوق شهروندی و تاثیر آن بر وقوع آسیب های اجتماعی
7. محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی
8. تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی
9. حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام علی ( ع )
10. رابطه مشارکت شهروندی و آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)
11. تعاملات شهروندی و حقوق شهروندی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه ده شهرداری شیراز)
12. مولفه های حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی
13. بررسی عوامل تاثیر گذار در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر عادات اجتماعی
14. بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات
15. بررسی اندیشه های امام خمینی (ره) در ابواب مختلف حقوق افراد از دیدگاه حقوقی و مردمی
16. مطالعه میزان تاثیر الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه ای، حقوقشهروندی کارکنان
17. بررسی نسبت اصل "تعهد به نتیجه" در تطبیق با اصل "تعهد به وسیله" در تحقق سلامت جامعه
18. تاثیر آسیب های وارده بر حریم رودخانه ها در حقوق شهروندان
19. حقوق شهروندان در مقابل خسارات زیست محیطی صنعت خودروسازی
20. نقش آموزش زیست محیطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان
21. بررسی نقش سواد رسانه ای در حکمرانی
22. شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی
23. نقش سازمان های محلی و شهرداری ها در مدیریت شهری
24. نقش حکومت محلی و مدیریت شهری در مدیریت پایدار شهری
25. سلب تابعیت و اثر مستقیم آن در مجازات اشخاص حقیقی
26. بررسی و تحلیل محتوایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر حسب مولفه هایحقوق شهروندی
27. آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد
28. جامعه صنعتی وماشینیسم ومسئولیت مدنی ناشی ازسوانح رانندگی
29. پایبندی به چندفرهنگ گرایی شهروندی در آراء دیوان عالی فدرال عراق
30. تنقیح قوانین رسانه ای
31. پارادیم ارزش شناختی تعاملات پلیس و کاربست آن در تامین امنیت فضای سایبری
32. نقش سازمان های امنیتی در حکمرانی قضایی
33. تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلاهای نظام حقوقی ایران
34. ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری
35. حقوق کولبران و وظایف دولت در قبال آنها
36. بررسی حقوق مالکانه اشخاص در قانون و مقررات شهرداری ها؛ مورد مطالعه : شهرداری دامغان
37. آموزش حق امنیت شهروندی در قرآن و روایات
38. بررسی راهکارهای افزایش اعتماد میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی
39. جایگاه حقوق شهروندان و مسئولیت های آن در مدیریت شهری
40. حق بر شهر در پرتو مکاتب فلسفی و کلامی در نظام حقوق عمومی ایران
41. مکانیسم های ارتقاء سلامت اداری از طریق نظارت شهروندی
42. جایگاه تفکر کاپیتالیسم در رفع نیاز شهروندان
43. تاثیر آموزش های حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتمان نشینی در مشارکت در امور شهری ساکنین مساکن مهر گلبهار نمونه موردی مجتمع های مسکونی۸۲۸ و ۱۱۰۲ واحدی گلبهار
44. طراحی الگوی توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمان های دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر کرمان)
45. مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی با آگاهی از مفهوم توسعه پایدار و مولفه های اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهروندان مشگین شهری)
46. نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر
47. بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)
48. جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز)
49. مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تاثیر آن برحفظ وحدت ملی
50. تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه شهر کرمان)
51. رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
52. استدلال های سیاستگذاران الگوی توسعه ی نئولیبرالی علیه بعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی
53. تاملی بر احقاق حقوق شهروندی با تمرکز بر ساختارطراحی فضاهای شهری شیراز ( نمونه موردی: منطقه ۲)
54. بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی(مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)
55. بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس
56. سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا
57. بررسی جایگاه دولت در برقراری نظم و امنیت و تحکیم حقوق و مطالبه تکالیف شهروندی
58. مقایسه قانون رعایت آزادی های مشروع و حمایت از حقوق شهروندی در ایران و آمریکا
59. بازخوانی ایرانی-اسلامی از تحقق حقوق شهروندی در شهرهای سنتی ایران؛ موردپژوهی: شهر یزد
60. توسعه مسئولیت های زیست محیطی دولتها با تاکید بر حقوق شهروندی و مدیریت شهری
61. ابعاد حقوقی آسیب ریزگردها بر حقوق شهروندی با نگاهی بر محصولات کشاورزی و باغی
62. رابطه متقابل حفاظت از محیط زیست و احقاق حقوق شهروندی ، مطالعه موردی:)شهر صدرا(
63. بررسی وضعیت حقوق شهروندی در مدیریت شهری مورد مطالعه : شهرداری منطقه ۲ شهر شیراز
64. آگاهی حقوق شهروندی در مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
65. بررسی نقش پزشک خانواده در توسعه و پیشرفت حقوق شهروندی، نظام سلامت و حکمرانی
66. توسعه مشارکت فضای سبز شهری و حقوق شهروندی(مطالعه موردی : منطقه چهار شهرداری شیراز)
67. مطالعه محدوده قانونی و حریم شهرها در راستای سیاست های حمایت از حقوق شهروندی
68. نقش حقوق شهروندی بر ارتقای مدیریت شهری با در نظر گرفتن نقش حقوق زیست محیطی شهروندان (مورد مطالعه شهرداری شیراز)
69. نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی
70. مطالعه ای بر حقوق شهروندی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با آمریکا
71. جایگاه آلودگی صوتی در قوانین موضوعه ایران و تاثیر آن بر حقوق شهروندی
72. واکاوی درون مایه های سرمایه های فرهنگی- اجتماعی با رویکرد ارتقاء حقوق شهروندی
73. نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقاء مدیریت شهری شهرداری ارومیه
74. عوامل موثر بر آگاهی از مفهوم حقوق شهروندی و شهروندی فعال در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری شیراز)
75. بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر حقوق شهروندی
76. برنامه درسی حقوق شهروندی در دوره ابتدایی از منظر معلمان شهرستان مهاباد
77. حقوق شهروندی ساکنین شهر اصفهان در راستای فرونشست زمین های داخل شهری
78. مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین کووید ۱۹- از منظر حقوق شهروندی
79. بررسی تعارض قاعده نفی سبیل با حقوق شهروندی اهل کتاب ایران
80. نقش حقوق شهروندی در مدیریت پایدار شهری موثر بر مدیریت شهری
81. تحلیل و واکاوی جایگاه حقوق شهروندی افراد در مراجع قضایی نظامی
82. بررسی نقش رابطه حقوق شهروندی و مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری
83. صلاحیت ها و تکالیف شهرداری ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی
84. مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی
85. بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان)
86. حق دادرسی در مراجع قضاییبه مثابه یکی از حقوق شهروندی
87. بررسی حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)
88. حقوق شهروندی، امنیت شهروندان و مبارزه با تروریسم در اروپا
89. بازخوانی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه و جمهوری اسلامی
90. آسیب شناسی حکمرانی قضایی و حقوق شهروندی در صدورحکم ورشکستگی
91. راهکارهای توسعه تفکر مشارکتی در سازمانها و تحقق حقوق شهروندی
92. حقوق شهروندی اقلیت های دینی در قرآن و رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
93. عوامل موثر بر آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی
94. حقوق شهروندی و احترام به آن از دیدگاه اسلام
95. تاثیر حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر بستک
96. مبانی جرم شناسی حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی
97. حقوق بنیادین زنان در حیطه حقوق شهروندی ایران و رویکرد کشوربه جایگاه آن در حقوق بین الملل
98. ارتباط بین حقوق شهری و حقوق شهروندی و تاثیر آن در شهرداری تهران
99. نقش مسئولیت های شهروندی در شهرداری تهران جهت تحقق حقوق شهروندی در مدیریت شهری
100. آموزش حفاظت از محیط زیست و حقوق شهروندی