بررسی نقش مدیریت زنان موفق کارآفرین ایرانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_0255

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

Abstract:

کارآفرینی از محورهای اساسی توسعه و به عنوان نقشی حیات بخش در جهت رشد کشور می باشد. زنانموفق کارآفرین نقش بسیار مهمی در توسعه و گسترش جوامع و اقتدار زنان در سراسر کشور دارند. زناندر عصر حاضر بس یار به سمت کارآفرینی روی آورده اند. هم اکنون بخش زیادی از جامعه را زنانتشکیل داده اند و کارآفرینی این قشر می تواند از اهمیت والایی برخوردار باشد. در عصر حاضر، تشویق وحضور زنان در بازارهای کاری و شروع فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان می تواند دریچه ای باشد، درجهت توسعه اقتصادی و تلاش برای بهبود چرخه اقتصاد کشور. موفقیت زنان نه تنها سود اقتصادی رادر بردارد، بلکه مزایای فرهنگی و اجتماعی را نیز به همراه دارد. حضور زنان می تواند پلی باشد در جهتتغییر و تحولات مثبت عاطفی، اجتماعی و روانی. در جامعه توسعه یافته فعلی تلاش بر این است تا ازتمامی توان نیروهای انسانی کشور در جهت بهبود استفاده شود و زنان به عنوان نقشی بهبودگر می توانندجامعه را در این راه یاری نمایند. نقش پرقدرت زنان در خانواده با توجه به محور کارآفرینی می تواندتاثیرات اخلاقی در رفتار فرزندان داشته و راه را برای رشد ذهنی آنان هموار کند. با توجه به آمارهایموجود در ارتباط با جمعیت زنان، رشد سطح تحصیلات آنان و اشتغال کم این قشر جامعه، کارآفرینییک کلید در جهت اشتغال سودمند آنان می باشد. در این پژوهش باتوجه به مطالعات کتابخانه ای بهبررسی نقش مدیریت زنان موفق کارآفرین ایرانی در عصر حاضر پرداخته ایم. نتایج حاکی از این است کهبا توجه به جمعیت بالای زنان ، رشد سطح تحصیلات، اشتغال و شناخت آگاهانه توانمندی های آنان واستفاده از استعداد های خلاق در بهره گیری از توانایی آنان واقع می شود و زنان می توانند به عنوانمحرکی در جهت رشد و توسعه کشور گام برداشته و همواره نقش مهمی در مدیریت حوزه کارآفرینی داشته باشند.

Authors

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع– مدیریت مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

رضوان بهزادی نسب

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری – ارتباط تصویری، گروه هنر ، دانشکده هنرومعماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سونیا بهزادی نسب

دکتری مدیریت بازرگانی– مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران