بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAEDR-39-1_012

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال ۸۴- ۱۳۸۰ بود. تجزیه و تحلیل با ۱۰۸ مورد نمونه انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ التحصیلان ۴/۵۷% می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه های درسی رابطه معنی داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

Keywords:

اثربخشی , اشتغال کشاورزی , آموزش عالی , فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی کشاورزی , وضعیت اشتغال