بررسی وضعیت ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 668

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE02_017

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

برای سنجش و مقایسه وضعیت بیمه در بخش کشاورزی یا دیگر بخش ها ، از شاخص »ضریب نفوذ بیمه « (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) استفاده می شود؛ بنابراین شاخص ضریب نفوذ، نمایانگر حرکت تندتر یا آهسته تر بیمه در بخش خاصی مانند بخش کشاورزی ، در مقایسه با مجموعه اقتصاد آن کشور است . به طورکلی ، ضریب نفوذ بیمه در بخش کشاورزی ، از دو دیدگاه سنجش میزان سطوح بیمه شده در مقایسه با ظرفیت های موجود و هم چنین ، برمبنای تولید ناخالص ملی ، یا به طور مشخص ، تولید ناخالص در بخش کشاورزی ، درخور سنجش و بررسی است . در این مقاله به بررسی وضعیت و روند ضریب نفوذ بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای جهان پرداخته شد. بررسی های انجام شده بر روی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ نشان می دهد ضریب نفوذ بیمه در این کشورها دارای تفاوتهای زیادی است . به گونه ای که کمترین مقدار آن برابر ۴۴/۰ درصد برای عربستان و بزرگترین مقدار آن برابر ۸/۲۲ درصد برای دانمارک و فرانسه است . متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طی این دوره برابر ۹۷/۰ درصد است که نسبت به میانگین جهانی یعنی ۲۴/۳ درصد رقم بسیار کمتری است . به عبارت دیگر ضریب نفوذ بیمه در ایران، طی دوره موردبررسی حدود یک سوم میانگین ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای منتخب بوده است . درمجموع، به نظر می رسد با توجه به الگوی مداخله کامل دولت در نظام بیمه محصولات زراعی در ایران، با پیادهسازی طرحها و مدلها ی بیمه ای اجباری و فراگیر، خواهیم توانست ، به ضریب نفوذ بهینه و نیز، کاهش میزان انتخاب نامناسب و تعدیل سازی ضریب خطر، دست یابیم . این در حالی است که دست یابی به توسعه هر چه بیشتر و گستردهتر بیمه کشاورزی ، نیازمند بازنگر ی های زیرساختی ، پیادهسازی و حرکت به سوی اجرای طرحهای مبتنی بر فناوری مدلسازی ریسک و سازوکارهای اجرایی و مالی جدیدی خواهد بود که در این راستا، درک درست از تجربه های دیگر کشورها و تجزیه وتحلیل های کلان صورت گرفته در این زمینه ، در تدوین راهبردهای پیش رو، چشم اندازهای جدیدی را برایمان نمایان خواهد ساخت که با تکیه بر آنها می توان با توجه به ظرفیت های موجود، به عملکرد بهینه در توسعه بیمه کشاورزی ، دست یافت .

Authors

نیکو طاهری

کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بومنگاران هوشمند امید (ست پلت )

مهرنوش اقتداری

مدیر تحقیق و توسعه شرکت بومنگاران هوشمند امید (ست پلت )

محمد جعفری

کارشناس ارشد مرکز رشد شرکت شبکه نوآفرینی سرآمد (پلنت )

علی هادی پور گودرزی

کارشناس مرکز رشد شرکت شبکه نوآفرینی سرآمد (پلنت )