شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خودشیفتگی سازمانی در بیمارستان های دولتی خوزستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME10_048

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خودشیفتگی سازمانی در بیمارستان های دولتی خوزستان به انجام رسیده است. در گام نخست با ایجاد پانل دلفی و دریافت نظرات خبرگان زمینه های شناسایی ریز معیارهای موثر بر خودشیفتگی فراهم شده و تعداد ۲۵ زیرمعیار در قالب پنج معیار (عامل) احساس اقتدار، احساس خودنمایی، احساس برتری جویی، احساس محق بودن و احساس بهره کشی مورد شناسایی قرار گرفته و با همسو سازی دیدگاه های مطرح شده در پژوهش (اولسن، ۲۰۱۵) مبنای طراحی پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۵ گویه قرار گرفت، روایی پرسشنامه با دریافت نظرات اساتید محترم راهنما، مشاور و چند تن از اساتید گروه مدیریت مورد تائید قرار گرفت. براساس نتایج تحلیل داده های آماری و ا ولویت بندی طبق ماتریس ارجحیت؛ به ترتیب احساس برتری جویی با ارزش ۰.۵۰۷ و نهایتا عامل احساس بهره کشی با ارزش ۰.۲۰۶ در رتبه آخر اولویت عوامل موثر بر خودشیفتگی سازمانی در بیمارستان های دولتی خوزستان قرار دارند. این نتایج می تواند تصمیمات مدیران و برنامه ریزان منابع انسانی سازمان را متحول نماید.

Authors

محمود دانیالی ده حوض

گروه حسابداری واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران

مینو رضایی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی