حذف مصنوعات چشمی از سیگنال مغزی تک کاناله با استفاده از روشهای زمان-فرکانسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI03_043

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

Abstract:

فعالیت مغزی که با استفاده از روش متداول الکتروانسفالوگرام )EEG( مغزی ثبت شده، حاوی اطالعات با اهمیتی از نحوه عملکرد مغز است، اما این سیگنال ها با مصنوعات هایی نظیر مصنوعات چشمی و نویز برق شهر آلوده می شوند. در طی سالیان گذشته روش های مختلفی برای حذف مصنوعات چشمی ارائه شده است. در این مقاله، ضمن بررسی روش های زمان-فرکانس تجزیه مد تجربی )EMD(، تجزیه مد تجربی مجموعه ای))EEMD و تجزیه مد متغیر )VMD(، از روش پیشنهادی تجزیه مد متغیر مجموعه ای )EVMD( برای حذف نویز و مصنوعات چشمی استفاده شده است. در روش EVMD سیگنال آلوده به مصنوعات چشمی به سه مد تجزیه شده و با توجه به پارامتر های در نظر گرفته شده برای این روش مد اول حاوی مصنوعات چشمی بوده که با کم کردن آن از سیگنال آلوده، سیگنالی عاری از مصنوعات چشمی حاصل میشود. عملکرد روش ها در حذف مصنوعات چشمی از سیگنال EEG با استفاده ازمعیار های ارزشیابی مانند مولفه سیگنال به نویز )SNR( مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

Keywords:

الکتروانسفالوگرام , مصنوعات چشمی , تجزیه مد تجربی , تجزیه مد تجربی مجموعه ای , تجزیه مد متغیر , تجزیه مد متغیر مجموعه ای

Authors

مجتبی علمباززاده

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

کریم انصاری اصل

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

احسان نامجو

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران