بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تغییرات ساعتی انتشار آلاینده های مبنا و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TTC19_185

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

Abstract:

خودروهای سواری بنزین سوز یکی از مهم ترین منابع انتشار آلاینده های مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن،اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق و گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، اکسید نیتروس و متان هستند؛ کهموجب عدم تطابق کیفیت هوای شهر تهران با استانداردهای کیفیت هوا شده اند. این پژوهش چشم اندازی رادر زمینه تاثیر هم زمان تغییرات ساعتی دما و رطوبت محیط بر انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای مذکورفراهم می آورد. در این فعالیت تحقیقاتی شبیه سازی ترافیکی و تخمین انتشار با استفاده از مدل IVE و باوارد نمودن داده های هواشناسی سی ساله در این مدل انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهترکیبی از دمای محیط بالا و رطوبت کم. مقدار انتشار آلاینده های اکسیدهای نیتروژن اکسیدهای گوگرد وذرات معلق و گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن و اکسید نیتروس را افزایش می دهد. در مقابل در مواقعی کهدما و رطوبت میانگین ساعتی به ترتیب حداکثر و حداقل است؛ میزان انتشار مونواکسید کربن به حداقل مقدارخود می رسد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تغییر ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی به نحوی کهزمان پایان فعالیت کاری با زمان وقوع حداکثر دما و حداقل رطوبت محیط در شبانه روز مصادف نباشد؛می تواند به عنوان گزینه ای تاثیرگذار در زمینه کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای در نظر گرفته شود.

Keywords:

دما و رطوبت محیط , انتشار از خودروهای سواری , حمل ونقل , تهران , مدل IVE

Authors

سیدعرفان حسینی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجید شفیع پورمطلق

استادیار ، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خسرو اشرفی

دانشیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا احدی

دانشیار، پژوهشکده حمل ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران