بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش خستگی شناختی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با پیگیری ۹۰ روزه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-16-2_002

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and Commitment Therapy یا ACT) بر کاهش خستگی شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا M.S) شهر اهواز انجام شد. روش ها: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی، همراه با مراحل پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری سه ماهه، در قالب سه گروه مجزای درمان، درمان نما و لیست انتظار بود. بدین منظور، از بین زنان مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS شهر اهواز و در واقع، از یک نمونه در دسترس، ۴۱ نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه درمان (۱۳ نفر)، درمان نما (۱۴ نفر) و لیست انتظار (۱۴ نفر) قرار گرفتند. قبل از شروع جلسات، پس از پایان آخرین جلسه و سه ماه پس از آخرین جلسه، خستگی شناختی درمانجویان ارزیابی گردید. یافته ها: طرح آمیخته ANOVA نشان داد که میزان تعامل دوره های زمانی و نوع درمان (۵۳/۳ = F)، در کاهش میزان خستگی شناختی بیماران مبتلا به MS معنی دار (۰۱۴/۰ = P) و با اندازه اثر ۱۶ درصد و توان آماری ۸۴ درصد بود. این میزان کاهش خستگی تا دوره پیگیری باقی ماند. نتیجه گیری: با توجه به شکایت شایع بیماران مبتلا به MS از خستگی شناختی به عنوان یک مانع جدی در انجام کارهای روزمره، استفاده از روش درمانی ACT شاید برای این دسته از بیماران کمک کننده و راهگشا باشد.

Keywords:

Acceptance and commitment therapy , Cognitive fatigue , Mixed ANOVA , Multiple sclerosis , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , خستگی شناختی , طرح آمیخته ANOVA , مولتیپل اسکلروزیس

Authors

زهرا مرادی شهربابک

PhD Candidate, Department of Psychology, School of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

عبدالکاظم نیسی

Professor, Department of Psychology, School of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

ایران داودی

Assistant Professor, Department of Psychology, School of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

یداله زرگر

Associate Professor, Department of Psychology, School of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Calabrese M, Favaretto A, Martini V, Gallo P. Grey matter ...
 • Ghabaae M, Roostaeizadeh M. Epidemiology of multiple sclerosis in Tehran: ...
 • Mohr DC, Hart SL, Julian L, Cox D, Pelletier D. ...
 • Simeoni M, Auquier P, Fernandez O, Flachenecker P, Stecchi S, ...
 • Feinstein A, Lapshin H, O'Connor P. Looking anew at cognitive ...
 • DeLuca J. Fatigue, cognition, and mental effort. Fatigue as a ...
 • Pittion-Vouyovitch S, Debouverie M, Guillemin F, Vandenberghe N, Anxionnat R, ...
 • Bol Y, Duits AA, Hupperts RM, Vlaeyen JW, Verhey FR. ...
 • Hofmann SG, Sawyer AT, Fang A. The empirical status of ...
 • Graham CD, Simmons Z, Stuart SR, Rose MR. The potential ...
 • Whittingham K. Parents of children with disabilities, mindfulness and acceptance: ...
 • Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: ...
 • Brassington L, Ferreira NB, Yates S, Fearn J, Lanza P, ...
 • Milani MJ, Ashktorab T, Saeedi ZA, Majd HA. The effect ...
 • Ghalebandi Mir F, Ahadi H, Pourshahbaz A, Rezaei M. The ...
 • Fisk JD, Ritvo PG, Ross L, Haase DA, Marrie TJ, ...
 • Prince MI, James OF, Holland NP, Jones DE. Validation of ...
 • Heidari M, Akbarfahimi M, Salehi M, Nabavi SM. Validity and ...
 • Kalb RC. Multiple sclerosis: The questions you have-the answers you ...
 • Nordin L, Rorsman I. Cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis: ...
 • Rajabi S, Yazdkhasti F. The effectiveness of acceptance and commitment ...
 • Sheydayi Aghdam S, Shamseddini lory S, Abassi S, Yosefi S, ...
 • Motahari F, Seyed S, Zeinali R. The impact of mental ...
 • Soleimani S, Tajoddini E. Effectiveness of cognitive behavioral therapy based ...
 • Bassak-Nejad S, Rahimi H, Zargar Y, Majdinasab N. Effects of ...
 • Rasouli N, Ahmadi F, Nabavi SM, Haji-Zadeh E. Effect of ...
 • Mahdavi A, Yazdanbakhsh K, Sharifi M. The effectiveness of mindfulness-based ...
 • Khezri Moghadam N, Ghorbani N, Bahrami Ehsan H, Rostami R. ...
 • Moss-Morris R, McCrone P, Yardley L, van Kessel K, Wills ...
 • Calabrese M, Favaretto A, Martini V, Gallo P. Grey matter ...
 • Ghabaae M, Roostaeizadeh M. Epidemiology of multiple sclerosis in Tehran: ...
 • Mohr DC, Hart SL, Julian L, Cox D, Pelletier D. ...
 • Simeoni M, Auquier P, Fernandez O, Flachenecker P, Stecchi S, ...
 • Feinstein A, Lapshin H, O'Connor P. Looking anew at cognitive ...
 • DeLuca J. Fatigue, cognition, and mental effort. Fatigue as a ...
 • Pittion-Vouyovitch S, Debouverie M, Guillemin F, Vandenberghe N, Anxionnat R, ...
 • Bol Y, Duits AA, Hupperts RM, Vlaeyen JW, Verhey FR. ...
 • Hofmann SG, Sawyer AT, Fang A. The empirical status of ...
 • Graham CD, Simmons Z, Stuart SR, Rose MR. The potential ...
 • Whittingham K. Parents of children with disabilities, mindfulness and acceptance: ...
 • Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: ...
 • Brassington L, Ferreira NB, Yates S, Fearn J, Lanza P, ...
 • Milani MJ, Ashktorab T, Saeedi ZA, Majd HA. The effect ...
 • Ghalebandi Mir F, Ahadi H, Pourshahbaz A, Rezaei M. The ...
 • Fisk JD, Ritvo PG, Ross L, Haase DA, Marrie TJ, ...
 • Prince MI, James OF, Holland NP, Jones DE. Validation of ...
 • Heidari M, Akbarfahimi M, Salehi M, Nabavi SM. Validity and ...
 • Kalb RC. Multiple sclerosis: The questions you have-the answers you ...
 • Nordin L, Rorsman I. Cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis: ...
 • Rajabi S, Yazdkhasti F. The effectiveness of acceptance and commitment ...
 • Sheydayi Aghdam S, Shamseddini lory S, Abassi S, Yosefi S, ...
 • Motahari F, Seyed S, Zeinali R. The impact of mental ...
 • Soleimani S, Tajoddini E. Effectiveness of cognitive behavioral therapy based ...
 • Bassak-Nejad S, Rahimi H, Zargar Y, Majdinasab N. Effects of ...
 • Rasouli N, Ahmadi F, Nabavi SM, Haji-Zadeh E. Effect of ...
 • Mahdavi A, Yazdanbakhsh K, Sharifi M. The effectiveness of mindfulness-based ...
 • Khezri Moghadam N, Ghorbani N, Bahrami Ehsan H, Rostami R. ...
 • Moss-Morris R, McCrone P, Yardley L, van Kessel K, Wills ...
 • نمایش کامل مراجع