راهکارهای موثر در پیشگیری از وقوع وندالیسم در مواجهه با پدیده-هایژئوتوریسم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTDU02_029

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

توسعه گردشگری ضمن ایجاد اثرات مثبت در زمینه های اقتصادی، اجتماع ی-فرهنگی و سیاسی، همواره در مباحث زیستمحیطی، سبب آسیب رساندن شده است. توسعه پایدار گردشگری سعی بر آن دارد تا آسیب های وارد شده را به حداقل برساند.اهمیت مادی و معنوی پدیده های ژئوتوریسمی و زمان طولانی مورد نیاز برای به وجود آمدن آن موجب شده تا پژوهش پیشروبا هدف شناسایی راهکارهای موثر در پیشگری از وقوع وندالیسم در مواجهه با پدیده های ژئوتوریسمی انجام شود. پژوهشحاضر، یک پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده که در ابتدا با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، اقدام به تنظیم چهارچوبنظری کار شده و سپس در ادامه با تشکیل پانل ۵ نفره خبرگان، راهکارهای استخراج شده با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون،وزن دهی شده اند. در پایان، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که ۵ راهکار به عنوان راهکارهای مهم معرفی شدند که راهکار آموزش با تبلیغات و فرهنگسازی WJ=۰.۳۵۸ تبلیغات و فرهنگسازی با همچنین نظارت و مانیتورینگ، مشارکت-دهی مردم در امور و بسترسازی رفاهی به ترتیب با مقادیر ۰.۳۲۱،۰ ، ۰.۲۹۳ و ۰.۲۲۰ بسترسازی رفاهی به ترتیب به عنوان مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه موجود در این حوزه معرفی شدند. مقوله مدیریت گر دشگری پیوند محکم ی با شناسایی عوامل مخرب دارد وشناسایی و مدیریت این عوامل گام مهمی در مدیریت پایدار گردشگری است. نتایج مذکور دال بر این امر است که با بهره گیری از راهکارها ی ارائه شده م یتوان از وقوع رفتارهای تخریب گرایانه-وندالیسم- در بین بازدیدکنندگان پدیده هایژئوتوریسمی، پیشگیری نمود.

Authors

پارسا احمدی دهرشید

دانشجوی کارشناسی جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران،

عاطفه کلوخی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی نظری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، مرکز کرج، ایران