بررسی عددی اثر زمان وقوع دبی پیک هیدروگراف سیلاب بر آبشستگی اطراف آبشکن ساده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC21_129

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

Abstract:

در این مقاله به منظور بررسی اثر تاثیر زمان وقوع دبی پیک هیدروگراف مختلف بر آبشستگی اطراف آبشکن ساده از مدل عددی Flow-۳D استفاده گردید. به منظور صحت سنجی مدل عددی، نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی در حالت جریان دائمی و همچنین در حالت جریان غیردائمی از هیدروگراف سیلاب با دبی پیک ۶۰ لیتر بر ثانیه استفاده گردید. پس از صحت سنجی، اثر زمان وقوع دبی پیک در هیدروگرف های سیلاب با تداوم یکسان شبیه سازی و تحلیل شده است. براساس نتایج مدلسازی عددی با افزایش شیب بازوی بالا رونده و همچنین کاهش زمان وقوع دبی پیک مقادیر هیدروگراف سیلاب، عمق آبشستگی حداکثر افزایش می یابد. در شرایطی که زمان وقوع دبی پیک در ۱۲/۵ و ۲۵ درصد ابتدایی زمان تداوم سیلاب باشد، عمق آبشستگی حداکثر به ترتیب در حدود ۱۸ و ۸ درصد افزایش می یابد. کاهش زمان وقوع دبی پیک نسبت به زمان تداوم سبب افزایش عمق و ابعاد حفره آبشستگی حداکثری می گردد.

Authors

شهاب نیر

کارشناسی ارشد مهندسی آب سازه های هیدرولیکی، شرکت آب منطقه ای سمنان

محمدمتدین اعتمادی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، شرکت آب منطقه ای سمنان

مرتضی صفائی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، شرکت آب منطقه ای سمنان