مقالات سیلاب در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیلاب درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیلاب جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 7,012 مقاله در زمینه سیلاب استخراج شده است.

لیست مقالات سیلاب در مدیریت بحران

1. بررسی و آزمون تطابق هیدروگراف های واحد مصنوعی و طبیعی در حوضه آبخیز سد زاینده رود "زیر حوضه پلاسجان"
2. بررسی و آزمون تطابق هیدروگراف های واحد مصنوعی و طبیعی در حوضه آبخیز سد زاینده رود "زیر حوضه پلاسجان"
3. سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده
4. سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده
5. پهنه بندی زمین شناسی مناطق مستعد برای ایجاد و گسترش بندسارها در منطقه بیرجند
6. استحصال آب در میکروکچمنت ها برای توسعه مناطق خشک کم آب
7. بررسی کاربردهای ایزوتوپ های زیست محیطی در مطالعات هیدرولوژیکی
8. بررسی عددی میدان جریان در کانال مرکب مورب
9. کارایی روش های مختلف آنالیز آماری در تخمین مولفه های آب نمود واحد مصنوعی آبخیزهای شمال کشور
10. واسنجی روش روندیابی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی: حوزه گرمرود)
11. آب، خاک،مدیریت منابع طبیعی وآبخیزداری، شالوده توسعه پایدار
12. ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری در استحصال و جمع آوری رواناب حوضه دادآباد
13. تخمین بارندگی کوتاه مدت از بارندگی روزانه با استفاده از یک رابطه ساده تک متغیره
14. برآورد میزان رواناب با کمک مدل های تغییر یافته SCS
15. بررسی تاثیرات عدم وجود شبکه جمع آوری و دفع آب سطحی در محدوده شهری (مطالعه موردی شهر اهواز)
16. مطالعه تاثیر تورکینست بر ویژگی های خاک در مناطق خشک (مطالعه موردی جنوب غرب سیستان)
17. همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها
18. مهندسی پل در استان گلستان؛ بررسی فنی و اجرایی پل ها، چالش ها و ظرفیت ها
19. مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت
20. ارزیابی تاثیرگذاری بام سبز گسترده در کاهش رواناب شهری (مطالعه موردی: ساختمان های مسکونی منطقه ۶ تهران)
21. تحلیل اطلاعات رگبارهای ثبت شده بهمنظور بسط منحنیهای هاف در سد دز
22. شبیه سازی جریان در مجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM (مطالعه موردی: حوزه شهری بابلسر)
23. بررسی امکان استفاده از بارش های شهری جهت استفاده در مصارف فضای سبس در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Autodesk Storm and Sanitary Analysis مطالعه موردی: بخشی از منطقه 9 مشهد مقدس
24. تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت
25. ارزیابی تاثیر سازه های سنتی استحصال آب باران در بهبود شرایط خاک (مطالعه موردی بندسارهای جنوب سبزوار)
26. بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن چندگانه در شرایط سیلابی
27. بررسی پارامترهای مؤثر در واسنجی مدل حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل HEC-HMS
28. بررسی امکان پذیری تزریق گاز دی اکسید کربن به مخازن نفت جهت ازدیاد برداشت و آنالیز نتایج حاصل از آن
29. رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI
30. تحلیل عملکرد هیدرولیکی نوع الگوی گسسته سازی معادلات سنت ونانت بر پدیده موج با در نظر گرفتن جریان ناماندگار متغییر سریع
31. مدل سازی بی هنجاری های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه موردی: منطقه بریس)
32. امکان سنجی و بررسی روش های زیست محیطی بازیافت آب و رواناب با توجه به آلاینده های آن در منطقه 8 تهران
33. تاثیرعملیات مکانیکی آبخیزداری برترسیب کربن خاک مطالعهموردی: منطقه رضاآباد ـ آشناخورخمین
34. بررسی نقش عوامل فیزیوگرافیک حوضه بر دبی های حداکثر لحظه ای (مطالعه موردی : زیرحوضه های منطقه خزر شرقی)
35. بررسی تاثیر آنتروپوژنیک در تشدید سیلابها در حوضه های ییلاقی (نمونه موردی : حوضه کن، تهران)
36. انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP
37. تحلیل حساسیت روابط تیوریک در محاسبه اتلاف انرژی جریان غیر ماندگار سریع
38. بهینه سازی تامین آب نیروگاه های حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
39. راهکارهای پروتکل SCTP به منظور رفع مشکلات موجود در پروتکل TCP لایه انتقال
40. کاربرد دی اکسید کربن در افزایش بهره دهی از مخازن
41. ارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل MIKE۱۱ (مطالعه ی موردی: رودخانه ی زرینه در حومه ی شهر شاهین دژ)
42. واسنجی خودکار مدل بارش- رواناب با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی جدید SP-UCI : مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود
43. مکان یابی و اولویت بندی محل مناسب احداث بندهای خاکی با استفاده از مدل های بولین و MADM
44. Rainfall-runoff model for flood risk management (case study: Haraz district)
45. رویکردی نو بر کاربرد هیدرومکانیک زیر زمینی در مهندسی مخازن
46. شبیه سازی فرایند تزریق متناوب آب و گاز دی اکسید کربن با تزریق گاز غیرهیدروکربوری N2 در مخازن گازی میعانی به منظور بازیافت میعانات گازی
47. شبیه سازی جریان غیرماندگار در مناطق جزر و مدی با استفاده از مدل HEC-RAS
48. پایش و ارزیابی درختان مثمر و غیر مثمر کشت شده در آبخوان به منظور معرفی سازگارترین گونه برای احیاء اصلاح، تنوع زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی در آبخوان پلدشت
49. تحلیل رسوب شناختی سیستم های رودخانه ای
50. مدلسازی ریسک ترکیبی مطالعه موردی رودخانه کارده استان خراسان رضوی
51. بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند)
52. برسی تکنیک توسعه کم اثر در مدیریت منابع آب شهری Investigation of low-impact) development techniques in urban water resources management)
53. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری
54. بررسی ژیوشیمیایی پتانسیل تشکیل رسوبات غیرآلی با نرم افزار PHREEQC
55. تعیین حریم رودخانه زایندهرود با استفاده از نرمافزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه جانبی HEC-GeoRAS
56. مروری بر تاثیر مواد فعال سطحی روی ازدیاد برداشت نفت در محیط متخلخل
57. نگرشی بر عناصر هویت بخش باغستان سنتی شهر قزوین از منظر میراث کشاورزی
58. طراحی سنگچین در اطراف پایه های پل بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریس-0مطالعه موردی پل بونر
59. مطالعه و توصیف محیطهای متخلخل به روش نوین مدل سازی شبکه منافذ
60. ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده پس از سوانح طبیعی (مورد: مجموعه ادغامی پیش کمر- استان گلستان)
61. بررسی میزان توانمندی زمین شناسی منطقه بیرجند در ایجاد و گسترش بندسارها
62. بررسی و کاربرد بسته نرم افزاری RiverCAD در مهندسی رودخانه ( مطالعه موردی : رودخانه پلاسجان در استان اصفهان )
63. طراحی بهینه سامانه های کنترل رواناب (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران)
64. بررسی نقش واحدها و سازندهای چینه شناسی در سیلخیزی (مطالعه موردی: شمال غرب دامغان)
65. تعیین پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه های سیلابی (مطالعه موردی رودخانه سیلابی شمس عرب)
66. بررسی سیستم جمع آوری آبهای سطحی سازگار با محیط زیست و مدلسازی آن با استفاده ازمدل SWMM5
67. نقش استحصال آب در توسعه مناطق خشک کم آب
68. Flood vulnerability assessment in Tehran city
69. مقایسه کارایی روش های سیلابزنی و ازدیاد برداشت میکروبی نفت در محیط های متخلخل ناهمگن با بهره گیری از میکرومدل Glass bead
70. Determination of flood-prone areas using Sentinel-۱ Radar images (Case study: Flood on March ۲۰۱۹, Kashkan River, Lorestan Province)
71. برآورد دبی مقطع پر در رودخان ههای شنی، مطالعه موردی: رودخانه پلرود در استان گیلان
72. ارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدلMIKE۱۱ مطالعه ی موردی: زرینه رود در حومه ی شهر شاهین دژ
73. ساماندهی حریم و بستر رودخانه با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS مطالعه موردی: رودخانه دینور، استان کرمانشاه
74. بررسی روش های تعیین ضریب چولگی منطقه ای حداکثر دبی لحظه ای در استان آذربایجان شرقی
75. بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی
76. تعیین مناطق مستعد ترسیب و فرسایش رسوب با رویکرد تلفیقی مدلهای توسعه یافته ی HEC-RAS و GIS (مطالعه ی موردی: دشت وشنوه)
77. مروری بر تغذیه مصنوعی آبخوان ها به عنوان فرآیندی در مقابل تنش های وارد بر آب های زیرزمینی
78. تجربیاتی چند در کار با مدل HEC-RAS در تحلیل جریان غیر دائمی شکست سد مطالعه موردی: سد بیدواز اسفراین
79. تحلیل پدیده تراوش وآبشستگی piping در پی سدهای تاخیری و تغذیهای مطالعه موردی رودخانه برزک
80. تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ناپایداری اکولوژیکی در ایران
81. استفاده از الگوریتم مورچگان در تخمین ضرایب روش ماسکینگام
82. بررسی سیلابشهری حوضه رودخانه شور رفسنجان با تأکید بر روش تجربی
83. بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از سیاست پنج مرحله ای
84. بررسی امکان استفاده از بار شهای شهری جهت استفاده در مصارف فضای سبز با استفاده از نرم افزار Civil Storm مطالعه موردی بخش جنوب شهر مشهد
85. بکارگیری اصول و روشهای طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان روان آبهای سطحی در فضاهای شهری
86. شیوه های حفاظت و نگهداری قنات های رودخانه ای خوزستان (دزفول و بهبهان)
87. تعیین حریم رودخانه زیارت با استفاده از نرم افزار Arc GIS
88. آسفالت متخلخل به عنوان روش توسعه کم اثر در کاهش رواناب سطحی (مسیل سرافرازان مشهد)
89. بررسی تاثیر وضعیت نقاط گاوس در تحلیل ترک خوردگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از مدل ترک پخشی
90. بررسی پاسخ سازه با مدل ترک پخشی چرخشی و ثابت در تحلیل ترک خوردگی سدهای بتنی وزنی
91. بحران فرسایش آبکندی در شهر ستان لامرد (مطالعه موردی دشت لامرد)
92. شبیه سازی و پایش هیدورلوژیکی حوزه آبریز بالادست سد کارون 4 به صورت پشتیبانی مدیریتی دوره ساخت و آبگیری
93. بررسی کارکرد سد زیرزمینی تلفیق یافته با سد ذخیره ای سطحی
94. تاثیر جهت یابی شکستگ یها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران
95. تاثیر جهت یابی شکستگ یها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران
96. منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس با استفاده از نگاشت های خود سازمانده
97. مطالعه و بررسی اثر سیالات حفاری و تکمیلی جاری بر روی آسیب سازند و خوردگی تجهیزات درون چاهی در میدان پارس جنوبی
98. بررسی و بهره وری آب کشاورزی در گندم(منطقه شیب آب سیستان)
99. پیامدهای توسعه ی بی رویه ی شهرهادرحریم رودخانه ها ازدیدگاه ژئومورفولوژی مطالعهموردی: توسعه ی شهرقروه درحریم رودخانه ی قلعه
100. بهینه سازی راهکارهای توسعه کم اثر در مدیریت رواناب های سطحی شهری