مقالات سیلاب در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیلاب درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیلاب جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 6,675 مقاله در زمینه سیلاب استخراج شده است.

لیست مقالات سیلاب در مدیریت بحران

1. مهندسی پل در استان گلستان؛ بررسی فنی و اجرایی پل ها، چالش ها و ظرفیت ها
2. ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده پس از سوانح طبیعی (مورد: مجموعه ادغامی پیش کمر- استان گلستان)
3. چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)
4. بهره گیری از مدل HEC-RAS در پهنه بندی و تعیین حریم بستر رودخانه باراندوز چای
5. تبیین ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت
6. مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار درحوزه آبخیز سد باغان بوشهر
7. مطالعه عددی اثر سرعت ورودی در فرایند سیلاب زنی مخازن نفت در مقیاس حفره برای سطوح با ترشوندگی مختلف
8. بررسی و شناسایی رابطه بین ابعاد تاب آوری شهری در برابر سیلاب با تاکید بر توسعه گردشگری پایدار
9. تحلیل دینامیکی مخاطره سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه شاهین شهر، استان اصفهان)
10. بررسی مدیریت نوین مخاطرات سیلاب در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
11. بررسی امکان استفاده ترکیبی از آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری به منظور اولویت بندی سیلخیزی زیرحوزه های آبخیز دهبار در استان خراسان رضوی
12. تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد پژوهی: شهر تنکابن
13. اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز دهبار در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل TOPSIS، آنالیز مورفومتریک و تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب
14. ارزیابی پتانسیل وقوع سیل با استفاده از مدل های داده کاوی ماشین بردار پشتیبان، چاید و جنگل تصادفی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز فریزی)
15. پهنه بندی پتانسیل سیل گیری حوضه آبریز کرگانرود تالش با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) با رویکرد کاهش مخاطره سیلاب
16. اولویت بندی عوامل علت-معلولی موثر بر رخداد سیل و تحلیل پاسخ های مدیریتی در حوزه آبخیز خرم آباد
17. بررسی تجربی پارامترهای سلامت سیل گازخشک دوطرفه مورد استفاده در واحد کمپرسور
18. عوامل موثر بر آمادگی فردی در برابر وقوع سیل در روستاهای کوهستانی مستعد طغیان سیل شهرستان پلدختر
19. سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده
20. سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده
21. پهنه بندی زمین شناسی مناطق مستعد برای ایجاد و گسترش بندسارها در منطقه بیرجند
22. بررسی عددی میدان جریان در کانال مرکب مورب
23. تخمین بارندگی کوتاه مدت از بارندگی روزانه با استفاده از یک رابطه ساده تک متغیره
24. برآورد میزان رواناب با کمک مدل های تغییر یافته SCS
25. بررسی تاثیرات عدم وجود شبکه جمع آوری و دفع آب سطحی در محدوده شهری (مطالعه موردی شهر اهواز)
26. Rainfall-runoff model for flood risk management (case study: Haraz district)
27. برسی تکنیک توسعه کم اثر در مدیریت منابع آب شهری Investigation of low-impact) development techniques in urban water resources management)
28. نگرشی بر عناصر هویت بخش باغستان سنتی شهر قزوین از منظر میراث کشاورزی
29. بررسی روش های تعیین ضریب چولگی منطقه ای حداکثر دبی لحظه ای در استان آذربایجان شرقی
30. Flood vulnerability assessment in Tehran city
31. مروری بر تغذیه مصنوعی آبخوان ها به عنوان فرآیندی در مقابل تنش های وارد بر آب های زیرزمینی
32. بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی
33. برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از داده های پوشش خاک و کاربری اراضی
34. تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و بررسی دقت آن توسط مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه ناودار گیلان غرب)
35. تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهای انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهای واریزه ای
36. شناسایی مولفه های تاب آوری شهرهای مرزی ساحلی برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: شهر ساحلی مرزی بهشهر
37. بررسی تاثیر جریان های سیلابی بر تغییرات ریخت شناسی با استفاده از تحلیل سری تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: رودخانه بازفت
38. برآورد ضریب رواناب باران بامها در استان گیلان شهر رشت
39. تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان
40. تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار
41. اثر عدد فرود در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی
42. مدیریت آبخوان در مناطق نیمه خشک(مروری کوتاه بر نکات کلی)
43. راهکارهای مهار فرسایش، رسوب زدایی و شیرین سازی رودخانه های شور با استفاده از سدهای تاخیری یا سدهای با حجم مخزن کوچک
44. بررسی ساختار و عملکرد بندسارها به عنوان سازه های سنتی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهید پارسای شهرستان سرایان)
45. ارزیابی روش های تلفیقی تجربی در جهت انتخاب روش مناسب برآورد رواناب حوزه آبخیز خرکت مشهد
46. ارزیابی تاثیر آببندان ها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه تجن، مازندران)
47. بررسی نحوه ی رسوب گذاری در تالاب انزلی با استفاده از نرم افزار Delft۳D
48. استقرار غیر اصولی سازه های عظیم بدون توجه به مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: تعدادی از سازه های واقع در استان کردستان)
49. سد سازی و محیط زیست
50. مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی مناطق خشک با توسعه طرح های تغذیه مصنوعی
51. بررسی ویژگی های بندسار و نقش آن در اقتصاد جوامع محلی (مطالعه موردی بندسارهای محدوده سیوجان تجگ)
52. عملیات آبخوانداری گزینه ای مناسب جهت مقابله با بیابان زایی ( مطالعه موردی: پوشش گیاهی حوضه آبخیز کوهدشت لرستان)
53. کنترل دینامیکی سطح آب در مخزن سد در شرایط سیلابی، مطالعه موردی: سد وشمگیر
54. بررسی تاثیرگذاری پارامترهای مورفولوژی و الگوی آبراهه حوضه آبریز رود سیمره
55. مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم و شبکه بیزی در تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش های گشتاور خطی و حداکثر درستنمایی در حوزه های آبخیز کرخه و کارون
56. شبیه سازی سیلاب های رودخانه مرگ با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC_RAS (مطالعه موردی: حدفاصل بین روستای دار امرود علیا تا چالابه سفلی، حوضه آبریز ماهیدشت، استان کرمانشاه)
57. شناسایی نوع تغییرات کاربری اراضی موجود در بستر سیلاب رودخانه و تاثیرگذار بر روی کیفیت آب مخزن سد، مطالعه موردی: سرشاخه های بالادست سد مخزنی کارده
58. احصای مراکز کلیدی آسیب پذیر شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل سازی رودخانه ها HEC-RAS
59. تاثیر توان تفکیک DEM و ضریب زبری مانینگ بر کارآیی مدلHEC-RAS-WMS در تعیین پهنه های مخاطره سیلاب مطالعه موردی رودخانه کشکان، استان لرستان، ایران
60. ارائه استراتژی های مناسب مدیریتی زیرساخت های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهر کاشان)
61. بهره برداری انتخابی از سیلاب خشکه رودهای شور جهت اصلاح خاک و پوشش گیاهی مراتع خشک بیابانی (مطالعه موردی ایستگاه سی ریزی بافق -یزد)
62. نمایش و مدل سازی خطر سیلاب در سطح میکرو در بستر وب به وسیله ترکیب مدل سازی اطلاعات ساختمان و سیستم اطلاعات جغرافیایی
63. بررسی رفتار هیدرولوژیکی سیلاب حوضه ی آبخیز رازآور با استفاده از روش های آنالیز آماری، مدل SCS و مقطع برداری از رودخانه
64. شبیه سازی سه بعدی جریان سیلاب بر روی سرریز اوجی(Ogee) با در نظر گرفتن تاثیرات آن بر پایه های پل سرریز
65. طراحی بهینه حوضچه های تاخیری کنترل سیلاب، به کمک الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی در نرم افزار متلب (مطالعه موردی: رودخانه کرگانرود)
66. بهینه سازی بهره برداری از مخزن در شرایط بحرانی وقوع سیلاب براساس الگوریتم شبیه سازی بازپخت مطالعه ی موردی: سد مخزنی البرز
67. تاثیر بند سارهای مشرف بر شهرستان گناباد در کاهش سیلاب های ایجادشده با دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ریاب)
68. مکان یابی بهینه پخش سیلاب با استفاده از مدل های بنیادی کمی در منطق فازی (مطالعه ی موردی حوزه آبخیز گربایگان)
69. تاثیر نوع پوشش گیاهی و ویژگی های شیمیایی خاک بر میزان کربن آلی در خاک عرصه های پخش سیلاب ایستگاه کوثر
70. پهنه بندی سیلاب رودخانه ها با استفاده از نرم افزار هایHEC-RAS و GIS(مطالعه موردی رودخانه دشت سیلاخور، استان لرستان)
71. مدیریت سیلاب ناحیه هشتم شهر هرات افغانستان با استفاده از روشهای توسعه کم اثر و ارزیابی آنها با مدل EPA-SWMM
72. عرصه های مناسب نفوذ و پخش سیلاب بر مبنای ویژگی های هیدرولوژی خاک و پوشش گیاهی با تحلیل سلسله مراتبی
73. تعیین مشارکت زیرحوضه های آبخیز خرم آباد در دبی اوج و حجم رواناب به منظور اولویت بندی در کنترل سیلاب
74. ارائه افزونه ارزیابی آسیب پذیری نواحی شهری در برابر سیلاب برای نرم افزار ArcGIS با بهره گیری ازPython و ModelBuilder
75. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب مناسب ترین توزیع فراونی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب
76. ارزیابی بر تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر مدیریت سیلاب شهری)مطالعه موردی: شهر سرخرود
77. تعیین مشارکت زیرحوضه های آبخیز جاغرق در دبی اوج و حجم رواناب به منظور اولویت بندی در کنترل سیلاب
78. مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
79. مدلسازی سیلاب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه محمدآباد در جنوب استان گلستان)
80. مطالعه مروری بر روی مدیریت شوری مخزن های ساحلی با هدف ذخیره سازی سیلاب های تخلیه شده به دریا
81. اولویت‎ بندی نقاط حادثه‎ خیز شبکه اصلی جمع آوری سیلاب حوضه آبریز شهر تهران برای انجام فعالیت های بهسازی
82. تاثیر سیلاب و آتش سوزی بر پایداری خاکدانه: یک مطالعه موردی در خاک نهالستان لاکان در استان گیلان
83. نتایج جنگل کاری درختان اکالیپتوس در سامانه های پخش سیلاب مطالعه موردی: ایستگاه آبخوان داری کوثر/ فسا/ ایران
84. دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین: سزاوار نگاهی نو در زمینه حفاظت و احیا
85. تاثیر جاده کمربندی و خط ریل راه آهن بر وسعت آبگرفتگی شهر آق قلا در سیلاب فروردین ۱۳۹۸
86. ارائه مدل ترکیبی مکان مبنا جهت پهنه بندی خطر سیلاب (منطقه مورد مطالعه: شهرستان مانه و سملقان)
87. مروری بر عوامل جانبی تشدید کننده اثرات سیلاب ها و ارائه راهکارهای مدیریتی (مورد:حوضه آبریز رودخانه زاب)
88. اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس العمل سریع ( مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل)
89. بررسی عملکرد امواج فراصوتی در در بهبود توان تولید نفت با استفاده از آزمایش های سیلاب زنی
90. زراعت سیلابی خارشتر با هدف تولید علوفه اقتصادی در مناطق خشک (مطالعه موردی پخش سیلاب میانکوه مهریز)
91. بررسی شواهد ژئومورفیک سیلاب دره رودخانه سیروان به منظور برآورد حداکثر دبی در دوره های بازگشت مختلف
92. رتبه بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی داده های ترکیبی
93. مقایسه برخی روش های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر
94. پهنه بندی سیلاب و شناسایی نقاط آسیب پذیر ناشی از شکست سد (مطالعه موردی سد فریمان)
95. تحلیل آماری-سینوپتیکی بارش های سنگین منجر به سیلاب فروردین ۱۳۹۸ در حوضه آبریز درود بروجرد
96. برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دبی با دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند)
97. ارزیابی تاب آوری سازمانی در برابر سانحه بر مبنای شاخص ظرفیت سازمانی، مطالعه موردی سیلاب خوزستان
98. پیش بینی سیلاب و طراحی بهینه سرریز با استفاده محاسبات نرم (مطالعه موردی: سد تنگوییه سیرجان)
99. بررسی کاربرد فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت و کنترل سیلاب
100. تاثیر اقدامات آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب و سالانه با استفاده از روش نقطه تغییر