بررسی رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-5-83_019

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

امروزه توجه به ساختار سرمایه شرکت و تامین مالی در زمان بحران مالی و اقتصادی از طریق بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیران به آن توجه می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت ها انجام گرفته است. جامعه آماری را از بین سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۸ و به مدت ۸ سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد ۸۲ شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفته است و مشخص شد که بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور رابطه معناداری وجود دارد به طوری که براساس آماره t میزان تاثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر ساختار سرمایه شرکت با ضریب تعیین ۹۹ درصد تایید می شود و مدیران می بایست جهت بهبود ساختار سرمایه شرکت به هر چهار شاخص توجه نمایند و با پژوهش ژانگ در سال ۲۰۲۱، هم راستا و سازگار می باشد.

Authors

عباداله بانشی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، ایران

رسول جاور

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بین الملل، دانشگاه پیام نور مرکز کیش، ایران