مطالعه آماری تغییرات میزان فروش ماده حاجب باریوم سولفات در بازه زمانی ده ساله در بازار دارویی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS06_010

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

در این مطالعه میزان فروش باریوم سولفات به عنوان یک ماده حاجب اساسی در مطالعات تصویربرداری تشخیصی دستگاه گوارش در بازار دارویی ایران در بازه سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. میزان فروش عددی هر یک از بسته بندی های این ماده حاجب از دارونامه سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران، منتشر شده در سال ۱۴۰۱ استخراج شد و پس از محاسبه و ترسیم جدول و نمودار مربوط به وزن کل به فروش رفته در هر سال، روند فروش نیز به کمک نرم افزارهای آماری بررسی گردید. در این مطالعه مشخص شد که از حدود ۳۲۱ تن باریوم سولفات به فروش رفته در این دوره ده ساله، بیشترین میزان فروش در همان سال اول، یعنی در سال ۱۳۹۱ و به میزان حدودا ۴۹ تن بود و پس از آن میزان فروش باریوم سولفات روند نزولی داشت، به طوری که نرخ رشد مرکب سالانه در این ۱۰ سال برابر -۶% محاسبه گردید که نشان دهنده کاهش معنی دار میزان فروش داروی حاجب باریوم سولفات می باشد.

Authors

فرزین بنگر

دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

فاطمه همتی

دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

محمدحسام همتی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایرا ن