بررسی میزان رعایت بهداشت دست در کادر درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS06_016

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: بهداشت مناسب دست یک راه موثر برای پیشگیری از انتقال میکروب ها بین کارکنان و بیماران است. رعایت بهداشت دست به عنوان روشی بسیار ساده و ارزان از اساسی ترین موازین و یکی از اولیه ترین تمهیدات در کاهش عفونت های بیمارستانی و افزایش ایمنی بیماران محسوب می شود. هدف : مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان رعایت بهداشت دست کارکنان درمانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه انجام گرفته است.روش : مطالعه حاضر از نوع مقطعی – توصیفی بوده، کل موارد مشاهده ۱۹۰۰ موقعیت رعایت بهداشت دست بوده که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ انجام شده است. روش و ابزار مطالعه به ترتیب، مشاهده هندراب یا شستن دست و چک لیست پایش عملکرد بود. تحلیل داده ها در نرم افزار Excel و آنالیز آمار توصیفی انجام شد. نتایج به تفکیک ۵ موقعیت بهداشت دست و به تفکیک گروه های حرفه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها :نتایج نشان داد میزان کلی رعایت بهداشت دست ۴۳/۱۴ درصد بود و بخشهای ICU جراحی و زایشگاه به ترتیب بالاترین میزان رعایت بهداشت دست را به خود اختصاص داده بودند. همچنین از میان ۵ موقعیت رعایت بهداشت، بیشترین موقعیت بعد از مواجهه با خون و مایعات بدن ۹۵/۱۹ درصد رعایت شده بود و کمترین میزان رعایت بهداشت دست مربوط به قبل از تماس با بیمار ۱۷/۵۲ درصد بود که این مسئله می تواند بیانگر این باشد که پرسنل بیشتر به ایمنی خود اهمیت می دهند تا به ایمنی بیمار و پرستاران در میان رده های مختلف شغلی بیشترین میزان رعایت بهداشت دست ۵۳/۰۶ درصد را داشتند. نتیجه گیری : بطور کلی میزان رعایت بهداشت دست در سطح پایینی ارزیابی گردید. در این راستا جهت تغییر نگرش کارکنان می بایستی بطور اساسی فرهنگ سازی به کمک واحد آموزش و مدیریت بیمارستان انجام شود.

Authors

مریم السادات شمس زاده

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - گناوه، بیمارستان امیر المومنین (ع) - دفتر پرستاری

فرخنده بهزادی

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - گناوه، بیمارستان امیر المومنین (ع) - دفتر پرستاری