The Key Features of Think Tanks in Iran: A Qualitative Case Study of “Good Governance for Health Think Tank”

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-6-1_017

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: سیاست گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم سازی است. ساختارهای مستقل که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی های کلیدی برای اندیشکده ها و با تمرکز بر اندیشکده حکمرانی خوب سلامت انجام شد. روش: این پژوهش کاربردی و کیفی به صورت مقطعی انجام شد. ۱۰ نفر از اعضای اتاق فکر اندیشکده با نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری داده ها بحث متمرکز گروهی بود که به صورت مجازی به مدت چهار ساعت برگزار و طی آن پنج سوال از خبرگان پرسیده شد. داده ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل چارچوبی داده ها و رویکرد استقرایی و با بهره گیری از نرم افزار اطلس تی ۹ تحلیل شد. روایی و پایایی داده ها با استفاده از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: یک مقوله اصلی، چهار زیر مقوله و ۱۲ مولفه استخراج شد. مقوله اصلی با عنوان ویژگی های یک اندیشکده در حوزه سلامت مشخص شد. همچنین چهار زیر مقوله ساختار (چهار مولفه)، اهداف (سه مولفه)، شیوه اجرا (سه مولفه) مسائل مالی (دو مولفه) شناسایی شدند. نتیجه گیری: اندیشکده ها به عنوان یک نهاد مستقل می توانند نقش موثری در عمومی سازی دانش برای دو گروه سیاست گذاران و جامعه داشته باشند. عملکرد درست، اصولی و به موقع این نهاد ها می تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومی جلب کند و فرصتی برای مشارکت جامعه در سیاست های کلان فراهم آورد. رعایت برخی اصول در ساختار، اهداف، شیوه اجرا، و مسائل مالی اندیشکده ها مهم و ضروری است که باید از سوی اندیشه ورزان مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

Keywords:

Delivery of Health Care , Health Policy , Public Health Administration , ارائه مراقبت های بهداشتی , سیاست بهداشت , مدیریت بهداشت همگانی

Authors

خاطره خانجانخانی

School of public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Executive Director of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

امیرحسین تکیان

Policy & Economics; Director, Department of Global Health and Public Policy; Founder, the Think Tank for Good Governance in Health, Health Equity Research Center (HERC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سیده مریم نجیبی

School of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Iran; Researcher of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran

کیومرث اشتریان

Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran; Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سیدحسن امامی رضوی

School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Iran Associate Member of the Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran

علی جعفریان

School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

نادر جهان مهر

Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مریم رمضانیان

Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

محسن شتی

Social Injury Prevention Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

احسان شمسی گوشکی

Research Center for Medical Ethics and History, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سید مهرداد محمدی

Department of Healthcare Management and Economics, School of Public Health and the International Campus, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Chair of Public Health Law Group, The Institute for Legal Innovations, Tehran, Iran. Member of th

رضا ملک زاده

Tehran University of Medical Sciences, Iran Permanent Member of the Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

حمیدرضا نمازی

School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Member of the Think Tank for Good Governance in Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran