تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی، استقامتی و تناوبی با شدت بالا بر مقاومت انسولینی در رت های چاق دیابتی ویستار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMPH-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی، استقامتی و تناوبی با شدت بالا بر مقاومت انسولینی در رت های چاق دیابتی ویستار بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۵۰ سر موش صحرایی چاق دیابتی و سالم (۱۶±۲۳۰ گرم) به شیوه تصادفی به ۵ گروه ۱۰ تایی ۱- کنترل (بدون تمرین ) ۲- تمرین تناوبی شدید ۳ - تمرین هوازی (استقامتی سنتی) با شدت متوسط ۴- تمرین مقاومتی متوسط ۵- تمرین مقاومتی شدید تقسیم شدند. گروه های تمرینی در برنامه تمرینات مقاومتی و هوازی۱۲ هفته ای به تعداد ۵ جلسه در هفته شرکت نموده و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. انسولین سرم به روش الیزا و مطابق با استانداردهای کیت تجاری (Demeditec Diagnostic insulin) ELIZA ساخت کشور آلمان اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه، در سطح معناداری ۰۵/۰ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج حاصل نشان داد متعاقب ۱۲ هفته تمرین، انسولین سرم آزمودنی گروه های مختلف تمرینی (استقامت، مقاومتی با شدت متوسط و بالا ، اینتروال شدید) به طور معنی داری از گروه سالم کمتر (۰۰۱/۰=P) و از گروه دیابتی بیشتر (۰۰۱/۰=P) بود. نتیجه گیری: تمرینات ورزشی (استقامتی مقاومتی و اینتروال شدید) باعث افزایش سطح انسولین سرم در موش های صحرایی نر چاق دیابتی نوع ۲ می شود.

Authors

حسن مروتی

ایران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه

وحیده ریاحی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

امیر خسروی

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره)