بررسی آلودگی با لپتوسپیرا در نمونه های خون اسب های تعدادی از اسبداری های استان مازندران با روش PCR

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CACDSTS01_026

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

لپتوسپیروز یک بیماری زئونوز بوده و عامل ایجاد کننده آن یک باکتری گرم منفی و هوازی به نام لپتوسپیرا اینتروگانسمیباشد. این بیماری میتواند در دام سبب سقط جنین، ناباروری، کاهش تولید شیر، تورم بیضه ها، کاهش تولید اسپرم ومتعاقب آن تحمیل هزینه های درمانی گردد. این تحقیق به منظور بررسی آلودگی تعدادی از اسبداری های استان مازندرانبه لپتوسپیرا با استفاده از روش PCR انجام شد. برای این منظور تعداد ۱۰۰ نمونه خون و ۳۰ نمونه ادرار از اسب های بهظاهر سالم و واکسن نخورده اسب داری های منطقه مازندران جمع آوری شد. نمونه ها تا زمان انجام آزمایش های مولکولی دردمای منهای ۷۰ درجه سلسیوس نگهداری شدند. استخراج DNA ژنومی نمونه ها با کیت تجاری استخراج DNA صورتگرفت، نمونه ها پس از استخراج در دمای منفی ۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شدند. جهت تشخیص مولکولی لپتوسپیرا ا زپرایمر rrs۲ استفاده گردید. در نهایت جهت تشخیص قطعی باکتری ژن ۱۶s rRNA با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصیدر واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای تکثیر شد. سپس محصول واکنش های PCR جهت تعیین توالی به شرکت پیشگامارسال شدند. از مجموع نمونه های مورد بررسی تعداد ۱۵ نمونه (۵ / ۱۱ درصد) به باکتری لپتوسپیرا آلوده بودند. از این تعدادهفت نمونه خون (هفت درصد) و هشت نمونه ادرار (۶ / ۲۶ درصد) مثبت بودند. اطلاعات بدست آمده از نمونه ها د ر نرم افزا رSPSS نسخه ۲۴ ارزیابی شد و برای تحلیل داده ها از آزمون مربع کای استفاده شد. همچنین نتایج آنالیز فیلوژنی و بلاستژن در سایت (NCBI) نشان داد که تمامی نمونه های مثبت، شباهت ۹۹ تا ۱۰۰ درصدی با نمونه های موجود در بانک ژنرا داشتند. در نهایت نتایج تعیین توالی سرووار لپتوسپیرا اینتروگانس را تایید نمودند. واکنش زنجیره ای پلیمراز به دلیلاختصاصیت و حساسیت بالا میتوانند جهت تشخیص لپتوسیپروز استفاده شوند. همچنین با توجه به اهمیت این بیماری ازنظر زئونوز بودن و صنعت اسبداری، تشخیص سریع و درمان زود هنگام این بیماری بسیار با اهمیت می باشد.

Keywords:

ادرار , اسب , خون , لپتوسپیروز , واکنش زنجیره ای پلیمراز

Authors

محسن سلطانی کجوری

کارشناسی ارشد باکتری شناسی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران

امیر توکمه چی

دانشیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ایران