اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعارضات زناشویی در زنان خانه دار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE16_433

تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1402

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعارضات زناشویی در زنان خانه دار بود. روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی است که از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر زنان خانه دار که به مراکز مشاوره ای شهر تهران در سال ۱۴۰۱بوده است. در این مرحله ۳۰ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه تعارضات زناشویی استفاده شده است. و گروه آزمایش تحت مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در هشت جلسه ۲ ساعته قرار گرفت ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اتمام دوره، هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی (پس آزمون) قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بعد از مداخله آموزش ذهن آگاهی، میانگین نمره تعارضات زناشویی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون معنادار بوده است. در نتیجه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعارضات زناشویی در زنان خانه دار تاثیر دارد.

Keywords:

درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی , تعارضات زناشویی , زنان خانه دار.

Authors

اعظم آشوری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد رودهن

عفت نوریان

کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی مثبت گرا دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سارا درویش

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مهران محبیان فر

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، اهواز، ایران