اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن نوروتروفین ۵ / ۴ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-16-1_006

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : خانواده عوامل رشدی نقش مهمی را در سلامت سیستم عصبی-عضلانی ایفا می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-۴/۵ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی ۱۶ موش صحرایی نر به طور تصادفی در دو گروه ۸ تایی تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان یک متری به همراه وزنه های بسته شده به دم موش ها بود. برای اندازه گیری بیان ژن NT-۴/۵ از Quantitative Real time RT-PCR و برای اندازه گیری پروتئین آن از روش الایزا استفاده شد. یافته ها : یک جلسه تمرین مقاومتی باعث کاهش معنی داری در بیان ژن NT-۴/۵ و افزایش معنی دار پروتئین آن در عضله سولئوس شد (P<۰.۰۵). یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-۴/۵ در عضله خم کننده بلند انگشتان اثر آماری معنی داری نداشت. نتیجه گیری : یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی باعث تغییرات در مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-۴/۵ در عضله اسکلتی شد که این تغییرات به نوع عضله نیز وابسته است.

Authors

رسول اسلامی

Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

رضا قراخانلو

Associate Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanity, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

سیدجواد مولی

Associate Professor, Department of Genetics, Faculty of Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

حمید رجبی

Associate Professor, Department of Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

ریحانه محمدخانی

MSc in Exercise Physiology, Department of Physical Education, Humanity Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran