آقای دکتر Seyyed Javad Mowla

Dr. Seyyed Javad Mowla

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180885)

11
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers