بررسی رابطه بین مولفه های یادگیری اجتماعی و تمایل به بزهکاری در بین دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهر رشت (آزمون نظریه یادگیری اجتماعی اکرز)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSC-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

Abstract:

یکی از موضوعات اجتماعی مورد توجه محققان و پژوهشگران بزهکاری دانش آموزان در مدارس است. همواره بزهکاری موضوعی حساس و چالش برانگیز برای متصدیان امور آموزشی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های یادگیری اجتماعی و تمایل به بزهکاری در بین دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهر رشت است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از روش پیمایش استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور ۲۷۰نفر دانش آموز پسر و ۲۷۰ نفر دانش آموز دختر انتخاب گردید که در مجموع ۵۴۰ پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. یافته ها تحقیق نشان می دهد که بین متغیر وابسته تمایل به بزهکاری دانش آموزان با مولفه های دستاورد فردی، بازدارندگی غیررسمی، هم نشینی با دوستان ناباب و تقلید از شبکه های اجتماعی به عنوان متغیرهای یادگیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق بیشترین تاثیر مولفه های یادگیری اجتماعی بر روی تمایل به بزهکاری دانش آموزان را به ترتیب مولفه دستاورد فردی ، هم نشینی با دوستان ناباب، تقلید از شبکه های اجتماعی و بازدارندگی غیررسمی داشته اند.

Keywords:

Authors

عادل سجودی

آموزش و پرورش

ستار صادقی ده چشمه

دانشگاه شهرکرد

اسداله بابایی فرد

دانشگاه کاشان

محسن نیازی

دانشگاه کاشان