بررسی آزمایشگاهی رفتار رفت و برگشتی قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF08_124

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

Abstract:

گسترده گی استفاده از ساختمانهای مسکونی قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط در کنار غیرمجاز برشمره شدن ساخت آنها توسط برخی آیین نامههای معتبر در مناطقی با احتمال وقوع زمین لرزه های بزرگ سبب شد تا به منظور برطرف کردن کمبود مطالعه بر روی رفتار این قابها رفتار رفت و برگشتی یک نمونه قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط از طریق آزمایش بررسی شود نتایج نشان داد که اغلب ترکهای مشاهده شده از نوع خمشی میباشند. الگوی ترک خوردگی غالب بر نمونه شامل ترکهای خمشی پخش در نواحی انتهایی ستونها بود و تیر صدمه ی جدی ندید. شاید این الگو به نسبت الگوی ترک خوردگی متمرکز در قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیری ویژه باعث بروز رفتار لرزه ای بهتر شود. علاوه بر آن برای جلوگیری از دست یابی به نتایج اشتباه باید در مورد استفاده از مدل مفصل خمشی متمرکز در تحلیل غیرخطی سازه تجدید نظر شود.

Authors

سیدمحمدحسین کامل

دانشجوی دکتری مهندسی عمرانسازه،- دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسیعمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران