نقدی بر ضوابط آیین نامه ای قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF08_125

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

Abstract:

استفاده از قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط در بسیاری از مناطق زلزله خیز جهان از جمله ایران به طور وسیع متداول است. دلایل فنی نظیر حاکمیت بارهای غیر لرزه ای بزرگ بودن دهانه ها قیود معماری و نیز دلایل اجرایی و اقتصادی در زمینه هزینه ها و جزئیات اجرایی استفاده از این نوع قاب را توجیه می.کند از سوی دیگر، استفاده از این نوع قاب با ابهامات و تناقضات آیین نامه ای مواجه میباشد. در این مقاله نواقص ابهامات و تناقضات در آیین نامه های مشهور طراحی لرزه ای پیرامون قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط بررسی شده است موارد بررسی شده شامل حداقل مقاومت فشاری مجاز ،بتن استفاده از ساختمانهای مسکونی قاب خمشی بتن آرمه واقع در پهنه هایی با خطر نسبی زلزله ی زیاد و خیلی زیاد، محدودیت ابعادی برای تیر و ستون استفاده از وصله ی آرماتورهای طولی ستون در ناحیه ی اتصال تیر به ستون و نسبت مجموع مقاومت خمشی ستونها به تیرهای اتصال میباشند با آشکار شدن این ابهامات زمینه مطالعات آینده جهت توسعه ی علمی و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی در مورد قابهای بتن آرمه با شکل پذیری متوسط برای مهندسین و پژوهشگران فراهم میشود

Keywords:

قاب خمشی بتن آرمه , شکل پذیری متوسط , ساختمان مسکونی , لرزهخیزی زیاد و خیلی زیاد.

Authors

سیدمحمدحسین کامل

دانشجوی دکتری مهندسی عمرانسازه،- دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسیعمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران