تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای کارکنان بیمه سلامت استان کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF09_056

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف » بررسی تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویایی سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان کرمان « انجام شده است . روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه سلامت استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۲۰۳ نفر می باشند که از این تعداد ۱۹۸ نفر به پرسشنامه ها پاسخ کامل دادند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات خلیل زاده (۱۳۹۴) و قابلیت های پویای سازمان کاشانی (۱۳۹۲) می باشد، .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شده و در ادامه با استفاده از آمار استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات و قابلیت های پویایی سازمانی در بیمه سلامت استان کرمان، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .

Keywords:

حاکمیت فناوری اطلاعات , قابلیت های پویا , کارکنان بیمه سلامت استان کرمان.

Authors

صدیقه قاسمی نژاد رائینی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

علی بلوردی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

سمیه قاسمی نژاد رائینی

کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی هلال احمر کرمان

عظیم ملکی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور سیرجان

علیرضا فتحی زاده

استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران