پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس مطلوبیت اجتماعی و تربیت اخلاقی دانش آموزان مدارس متوسطه شهر نورآباد ممسنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_257

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

این مطالعه با هدف پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس مطلوبیت اجتماعی و تربیت اخلاقی دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهر نورآباد ممسنی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر نورآباد ممسنی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تعداد ۴۶۰ نفر و حجم نمونه شامل ۲۱۰ نفر دانش آموز بود، که به روش تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرامن ، ۱۹۸۸)، مطلوبیت اجتماعی (پور محمدی و همکارن، ۱۳۹۸) و تربیت اخلاقی (گریگوری و همکاران، ۱۹۹۰) استفاده شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید گردید است و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی بین ۳۰ نفر از دانش آموزان به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامه به ترتیب ۸۲/۰، ۷۴/۰ و ۸۵/۰ تعیین گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفته اند و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داده است که رابطه معناداری بین تربیت اخلاقی ، مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس دوره متوسطه دوم ممسنی وجود دارد و همچنین تربیت اخلاقی و مطلوبیت اجتماعی ، پیشی بینی کننده خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بود.

Authors

مریم شهریور

دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی ، مدرس شیمی و علوم تجربی متوسطه اول و دوم، اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی