بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خود کارآمدی با دلبستگی شغلی معلمان دوره ابتدائی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF06_165

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خود کار آمدی با دلبستگی شغلی معلمان دوره ابتدائی پرداخته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صورت توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان ملایر به تعداد ۲۵۰ نفر برآورد شده است که با روش تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد ۲۱۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری– گریوز ( ۱۹۸۹ )، مقیاس خودکارآمدی شرر و همکاران ( ۱۹۸۲ ) و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک( ۱۹۸۴ ) بود. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

میثم مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران

داود جعفری

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران