بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سه وجهی حسادت (MJS) در دانشجویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT01_162

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سه وجهی حسادت در بین دانشجویان در سال ۱۳۹۶ بود. این پرسشنامه تا کنون تنها در سه کشور دنیا هنجاریابی شده و از جنبه های نوین شخصیتی می باشد، با توجه به نبود ابزار سنجش حسادت در ایران، برای اولین بار این ابزار ارزیابی شد. این مطالعه از نوع همبستگی بود که در آن تعداد ۲۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه سه وجهی حسادت سوزان. ام. فیفر و پائول. تی . بی . وونگ (۲۰۱۶) بود. این پرسشنامه شامل سه بعد شناختی ، عاطفی و رفتاری بود. برای روایی مقیاس از تحلیل عاملی (اکتشافی ، تاییدی ) و روایی هم زمان و برای پایایی از روش بررسی هم سانی درونی با آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که ابعاد پرسشنامه از روایی مناسب برخوردار است . آلفای کرونباخ ۹/۸۹، کل برای این ابزار نشاندهنده پایایی قوی است . بار عاملی گویه ها با چرخش واریماکس اندازهگیری و میزان آن به شکل مناسبی برآورد گردید. نتایج کلی از پرسشنامه حسادت به منظور نشان دادن متغیر حسادت و ابعاد آن از قابلیت اعتماد و اعتبار مناسب برخوردار بوده و می توان آن را در پژوهش های مربوط در این زمینه به کار گرفت .

Authors

علیرضا مرآتی

استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور- تهران ایران