سنتز نانو ساختار هسته - پوسته CoFe۲O۴@MoS و بررسی خواص ساختاری، مورفولوژی، خواص مغناطیسی و بررسی مکانیزم های اتلاف در این نانو ساختار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC07_084

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

نانو ساختار هسته - پوسته دی الکتریک - مغناطیس به دلیل توانایی استفاده از موادمختلف و وجود دو مکانیزم اتلاف (اتلاف دی الکتریک واتلاف مغناطیسی)می تواند عملکرد جذب الکترومغناطیسی بسیار مناسبی داشته باشد بنابراین بررسی مکانیزم های اتلاف در این نانو ساختار بسیار حائز اهمیت می شود. در این پژوهش، به بررسی ویژگی های الکترومغناطیسی و مکانیزم های اتلاف در نانو ساختار هسته - پوسته CoFe۲O۴@MoS۲ پرداخته شد. در اینجا تولید نانو ساختار CoFe۲O۴@MoS۲ در دو مرحله سنتز هسته به روش سل - ژل و سنتز پوسته و به روش هیدروترمال انجام شد. بررسی خواص الکترومغناطیسی و مکانیزم های اتلاف نشان داد که در نانوساختار هسته - پوسته علاوه بر مکانیزم اتلاف مغناطیسی ناشی از جریان گردابی، رزونانس طبیعی و رزونانس تبادلی، مکانیزم اتلاف دی الکتریک نقش مهمی دارد مکانیزم اتلاف دی الکتریک در این نانوساختار ناشی از قطبش سطحی و قطبش عیوب واتلاف رسانندگی می باشد که نحوه شکل گیری پوسته مولیبدن دی سولفید می تواند نقش مهمی در انها ایفا کند.

Authors

هاجر کاظمی

بخش فیزیک، پردیس علوم دانشگاه شیراز ایران

محمود مرادی

بخش فیزیک، پردیس علوم دانشگاه شیراز ایران

مریم صفوی

بخش فیزیک، پردیس علوم دانشگاه شیراز ایران