پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و عقاید وسواس فکری عملی در دانش آموزان متوسطه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_189

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف تعیین پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و عقاید وسواس فکری عملی در دانش آموزان متوسطه انجام گردید. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی ۱۵۰ دانش آموز دختر متوسطه دوم در مدرسه غیردولتی نیایش شهرستان بابل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تشکیل داده اند. با توجه به تعداد جامعه هدف پژوهش و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش دردسترس تعداد ۱۰۸ دانش آموز متوسطه دوم به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از سه پرسشنامه، پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)، پرسشنامه رضایت از تحصیل لنت و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه عقاید وسواس فکری عملی مادزلی (۱۹۷۷) استفاده شد. روش آماری پژوهش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بوده است. یافته ها نشان داد که بین عقاید وسواس فکری عملی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه ی منفی معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد و بین رضایت از تحصیل با سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه مثبت معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد. رضایت از تحصیل و عقاید وسواس فکری عملی توان پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه را دارا بودند. این نتایج تلویحات کاربردی در حیطه ی کاهش مشکلات روان شناختی مرتبط با سازگاری به روانشناسان و مشاوران در نظر گرفتن تاثیرات رضایت از تحصیل و عقاید وسواس فکری عملی ارایه می دهد.

Keywords:

Authors

رویا رشیدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،واحد آمل، دانشگاه آزاد اسلامی،آمل،ایران.

جمال صادقی

استاد راهنما، استادیار، گروه روانشناسی تربیتی،دانشکده علوم انسانی،واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی،بابل،ایران.