تبیین مولفه های پداگوژی انتقادی در کاربست برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 255

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEPCK01_084

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1402

Abstract:

پداگوژی انتقادی به عنوان راهبردهای مربوط به درک و فهم روابط مدرسه و جامعه از منظر اجتماعی تدریس ، یادگیری و پژوهش از طریق تجزیه وتحلیل و گفتگوی نقادانه در تعلیم و تربیت مطرح است . در همین رابطه یکی از چالش های مهم دانشجو معلمان کسب دانش نظری و عملی مربوط به مولفه های پداگوژی انتقادی جهت ارتقاء عملکرد حرفه ای در ابعادچندگانه کارورزی است . در همین راستا این پژوهش با هدف تبیین مولفه های نظریه پداگوژی انتقادی در کاربست برنامه درسی کارورزی طراحی شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و کنکاش در نظریه ها و نتایج پژوهش های مربوطه و تنظیم در ساختاری ایده پردازانه است . از نتایج مهم این پژوهش اشاره به مولفه های بازتولید، مقاومت ، هویت ، فرهنگ عامه ، نظام ارزشی و تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در پروراندن دانشجو معلمان تاملی ، کنشگر اجتماعی ، نقاد، مسئول ، آزادمنش ، تحول خواه و عدالت پیشه در تحلیل و حل مشکلات آموزشی و تربیتی باحفظ هویت و نظام ارزشی در فرایند چهارگانه برنامه درسی کارورزی است .

Authors

نیکی نیروزاده

استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان

حسن رحیمی

استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان