بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOCNF01_032

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی اثرات ساختار مالکیت بر مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.از این رو، به دنبال پاسخی برای این پرسش است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ساختار مالکیت آنها رابطه معناداری وجوددارد؟ به بدین منظور، از مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و مالکیت انفرادی برای اندازه گیری ساختار مالکیت و از معیارهای مسئولیتاجتماعی در محیط کار و مسئولیت اجتماعی محیط بازار سرمایه برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتها استفاده شد. نمونه آماریشامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. ازتحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن استکه بین مسئولیت اجتماعی در محیط کار و مالکیت نهادی و مالکیت دولتی رابطه مثبت وجود دارد اما بین مسئولیت اجتماعی درمحیط کار و مالکیت انفرادی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج فرضیه فرعی چهارم نیز حاکی از آن بود که بین مسئولیت اجتماعیدر محیط بازار و سرمایه و مالکیت نهادی رابطه مثبت وجود دارد اما بین مسئولیت اجتماعی در محیط بازار و سرمایه و مالکیتدولتی و انفرادی رابطه معناداری وجود ندارد.

Authors

زهرا زمانی

کارشناسی ارشد، کارگزاری شماره ۱۱۹ سازمان تامین اجتماعی ، شاهین شهر

مینا حجازی

کارشناسی ارشد، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، اصفهان