تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بنیان بودن بر عملکرد نوآوری، سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV29_015

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

هدف این پژ وهش تعیین تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بنیان بودن بر عملکرد نوآوری، سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش در کارکنان بیمه پارسیان تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد ۸۵ نفر از کارکنان بیمه پارسیان در شهر تهران تشکیل داده است که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شده است. ابزار گردآوری در ا ین پزوهنش پرسشنامه است که برای سنجش متغیر شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش از پرسشنامه (کیانتوآ و همکاران، ۲۰۱۷)، متغیر عملکرد نوآورانه (پراجوگو و سوهان، ۲۰۱۹) متغیر اشتراک دانش (هوی و همکاران، ۲۰۱۰) و متغیر سرمایه اجتماعی (پاتنام، ۱۹۹۹) استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف ک اربردی و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از نرم افز ار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمامی فرضیات مورد تائید قرار گرفتند و اقدامات مدیریت دانش محور منابع انسانی با ضریب ۰.۶۲ بیشترین تاثیر مثبت و معنی داری را بر سرمایه اجتماعی داشته است.

Keywords:

هدف این پژوهش تعیین تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بنیان بودن بر عملکردنوآوری , سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش در کارکنان بیمه پارسیان تهران می باشد. جامعه آماری اینپژوهش را تعداد ۸۵ نفر از کارکنان بیمه پارسیان در شهر تهران تشکیل داده است. که برای بهدست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدوداستفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه است که برای سنجش متغیر شیوه هایمدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش از پرسشنامه (کیانتوآ و همکاران , ۲۰۱۷) , متغیر عملکرد نوآورانه(پراجوگو و سوهان , ۲۰۱۹) , متغیر اشتراک دانش (هوی و همکاران , ۲۰۱۰) و متغیر سرمایه اجتماعی(پاتنام , ۱۹۹۹) استفاده شده است. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و چگونگی جمع آوریداده های مورد نیاز , از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها دربخش آمار استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند و اقدامات مدیریت دانش محور منابع انسانی با ضریب ۰/۶۲ بیشترین تاثیر میبت و معنی داری را بر سرمایه اجتماعی داشته است.

Authors

سیده حورا سلیم بهرامی

منابع انسانی، دانش بنیان، عملکرد نوآوری، سرمایه اجتماعی، اشتراک دانش، بیمه پارسیان