بررسی علل خشونت نسبت به زنان در شهر بندرعباس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_1224

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1402

Abstract:

هدف مقاله حاضر بررسی علل خشونت نسبت به زنان در شهر بندرعباس است . در این مقاله ، ابتدا خشونت تعریف و دسته بندی می شود ، سپس با استفاده از تئوری یادگیری خشونت ، نظریه منابع ، ناسازگاری پایگاهی علل خشونت علیه زنان در شهر بندرعباس تحت بررسی و تحلیل قرار گرفت . فرضیه های تحقیق با توجه به انواع خشونت بر حسب مشاهده خشونت ، تجربه خشونت ، تحصیلات زوجین ، درآمد خانواده و تفاوت سنی زوجین مطرح شده است . روش تحقیق در این بررسی کیفی و کمی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خشونت دیده شهر بندرعباس می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند با حجم ۶۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه است و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی ( فراوانی ، میانگین ، ...) استنباطی ، ضریب همبستگی اسپرمن با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت . یافته ها نشان داد بین تحصیلات زوجین ، تفاوت سنی زوجین ، درآمد خانواده ، تجربه خشونت زنان با انواع خشونت رابطه وجود ندارد در حالیکه بین تجربه خشونت مردان و خشونت اقتصادی علیه زنان رابطه وجود دارد .