بررسی تاثیر ورزش برمیزان شجاعت و جسارت اجتماعی دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 229

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCORE05_006

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

Abstract:

داشتن مهارت های اجتماعی همچون شجاعت و جسارت اجتماعی برای انسان ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ورزش بر میزان شجاعت و جسارت اجتماعی در بین دانشجویان است به این منظور تعداد ۲۵ دانشجو با میانگین سنی ۲۲.۳ سال که در سه ماه قبل از انجام پژوهش به صورت مستمر ورزش نکرده بودند به شیوه ی تصادفی به صورت پیش ازمون و پس آزمون پس از ۱۲جلسه گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی به دو پرسشنامه ی استاندارد جسارت اجتماعی و شجاعت با روایی الفای کرونباخ به ترتیب (جسارت اجتماعی ۰.۸۷۸) و (شجاعت ۰.۹۰۲) به صورت الکترونیکی پاسخ دادند. پس از نمره گذاری داده ها در نرم افزار SPSS ویرایش بیست و دو با درجه ی معنی داری(P≤۰.۰۵) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگرموثر بودن ورزش بر افزایش جسارت و شجاعت اجتماعی دانشجویان بود.

Authors

شیدا مرشدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی، موسسه ی آموزش عالی زندشیراز، ایران

هما شیخانی شاهین

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز، ایران

محمد اسدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوزی ورزشی بالینی، موسسه ی آموزش عالی زند شیراز، ایران

زهرا مصلی نژاد

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز، ایران