مدیریت پایدار آب در بوم نظام های زراعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO09_021

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

بوم نظام زراعی، اکوسیستمی با کارکرد متعدد از جمله حفاظت از زمین، حفظ چشم انداز، کاهش فرسایش آبیو بادی، کاهش گازهای گلخانه ای، ترسیب کربن و مشارکت در پویایی اقتصاد در مناطق روستایی هستند که توسطبشر برای تولید محصولات خاص مدیریت می شوند. مدیریت صحیح آب در یک بوم نظام در کشاورزی پایدار مستلزمایجاد تغییراتی همچون افزایش کارآیی مصرف نهاده ها، جایگزینی نهاده های تجدیدناپذیر و زیان بار با نهاده ها وعملیات بوم سازگار، مدیریت آب و نحوه آبیاری می باشد.از آنجا که آب مهمترین عامل محدودکننده تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک و از جملهایران به شمار می رود، در کشت بوم های پایدار، ضمن توجه ویژه به حفظ آبهای سطحی، کارایی نظام های آبیارینیز باید افزایش یابد که استفاده کارآمد از نهاده ها و منابع انرژی در کشاورزی یکی از اصول مهم و تاثیرگذار برایتوسعه پایدار در کشاورزی است که نشان می دهد مدیریت صحیح آب باید با هدف حفظ و بهبود مصرف آب، بهحداقل رساندن فرسایش خاک، موازنه بین تولید محصول و سلامت آب و نیز بهره گیری از بقولات، کود سبز،کودهای آلی، کمپوست و بقایای گیاهی در کنار کودهای شیمیایی برای تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک صورت گیرد.

Authors

فاطمه نعمتی باروق

دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی